ОП Ид.No
836
Обект на поръчката
10.10.2016 14:08:01
Строителство
Предмет на поръчката
10.10.2016 14:08:01
„Извършване на текущ ремонт на материално техническа база на обекти, стопанисвани от АПИ - Институт по пътища и мостове"
Вид процедура/основание за провеждане
10.10.2016 14:08:01
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
10.10.2016 14:08:01
1 от 10.10.2016
10.10.2016 14:08:01
0.12 MB
10.10.2016 15:48:15
9.16 MB
Обявление/Публична покана
10.10.2016 14:08:01
24-00-38 от 10.10.2016
10.10.2016 14:08:01
0.16 MB
Документация
10.10.2016 14:08:01
 
Номер на преписка в АОП
10.10.2016 14:08:01
00044-2016-0097
Срок за получаване на офертите
10.10.2016 14:08:01
07.11.2016 17:00
Решение за прекратяване
11.11.2016 13:20:07
№2 от 11.11.2016
11.11.2016 13:20:42
5.03 MB