ОП Ид.No
837
Обект на поръчката
10.10.2016 14:32:03
Услуга
Предмет на поръчката
10.10.2016 14:32:03
Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти -държавна собственост, стопанисвани от ОПУ Силистра за период от 2 /две/ години
Ред за провеждане
10.10.2016 14:32:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.10.2016 14:32:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.10.2016 14:32:03
Решение № 2 от 07.10.2016
10.10.2016 14:32:03
0.41 MB
Обявление/Публична покана
10.10.2016 14:32:03
454 от 07.10.2016
10.10.2016 14:32:03
0.97 MB
Документация
10.10.2016 14:32:03
 
10.10.2016 14:32:03
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
10.10.2016 14:32:03
00044-2016-0096
Срок за получаване на офертите
10.10.2016 14:32:03
14.11.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.10.2016 14:32:03
Протокол № 1 от 15.11.2016
23.11.2016 15:18:19
0.37 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.12.2016 17:09:50
Протокол № 2 от 05.12.2016
06.12.2016 17:09:50
0.23 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.01.2017 15:09:13
Протокол № 3 от 09.12.2016
05.01.2017 15:09:13
0.38 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.12.2016 14:27:13
от 06.12.2016
06.12.2016 14:27:13
0.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.01.2017 15:09:13
Доклад на комисията от 19.12.2016
05.01.2017 15:09:13
0.87 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.01.2017 15:09:13
№ ОП-02 от 04.01.2017
05.01.2017 15:09:13
0.21 MB
 
Договор No.Д-1/16.02.2017
Обособена позиция
09.03.2017 14:17:42
1
Предмет на договора
09.03.2017 14:17:42
Осъществяване на охрана чрез СОТ и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти - държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Силистра за период от 2 /две/ години
Договор тип
09.03.2017 14:17:42
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
09.03.2017 14:17:42
BGN, 77 966.40, 20.00, 93 559.68
Изпълнител
09.03.2017 14:17:42
125539444, ЛОВЕЦ-01 ЕООД
Договор
09.03.2017 14:17:42
Д-1 от 16.02.2017
Дата на приключване
09.03.2017 14:17:42
 
Обявление приключен договор изх. 24-00-47/13.03.2019г
13.03.2019 16:36:03
0.19 MB
Състояние на договора
09.03.2017 14:17:42
Изпълнен в срок