ОП Ид.No
838
Обект на поръчката
24.10.2016 11:02:18
Доставка
Предмет на поръчката
24.10.2016 11:02:18
„Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Източник на финансиране
24.10.2016 11:02:18
 
АПИ
Ред за провеждане
24.10.2016 11:02:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.10.2016 11:02:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.10.2016 11:02:18
135 от 20.10.2016
754216/20.10.2016 г.
24.10.2016 11:02:18
0.35 MB
Обявление/Публична покана
24.10.2016 11:02:18
от 20.10.2016
754219/20.10.2016 г.
24.10.2016 11:02:18
0.16 MB
Документация
24.10.2016 11:02:18
 
Номер на преписка в АОП
24.10.2016 11:02:18
00044-2016-0099
Срок за получаване на офертите
24.10.2016 11:02:18
24.11.2016 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.11.2016 16:11:24
53-00-9587 от 28.11.2016
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.12.2016 10:55:48
 
09.12.2016 10:55:48
0.14 MB
09.12.2016 10:55:48
0.14 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.12.2016 10:55:48
157 от 08.12.2016
 
Договор No.Д-144/21.12.2016
Обособена позиция
09.01.2017 12:27:35
1
Предмет на договора
09.01.2017 12:27:35
„Доставка на фабрично нови автомобили за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Договор тип
09.01.2017 12:27:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2017 12:27:35
Д-144 от 21.12.2016
765476/09.01.2017
Стойност на договора
09.01.2017 12:27:35
BGN, 499 885.91, 20.00, 599 863.09
Срок за изпълнение
09.01.2017 12:27:35
 
120 дни
Изпълнител
09.01.2017 12:27:35
ЕСПАС АУТО ООД