ОП Ид.No
839
Обект на поръчката
27.10.2016 11:43:38
Услуга
Предмет на поръчката
27.10.2016 11:43:38
" Осъществяване на жива, невъоражена денонощна охрана на имот - държавна собственост-кантон Слаковци, стопанисван от ОПУ Перник за период от 3(три) години"
Ред за провеждане
27.10.2016 11:43:38
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.10.2016 11:43:38
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.10.2016 11:43:38
4 от 25.10.2016
27.10.2016 11:43:38
0.26 MB
Обявление/Публична покана
27.10.2016 11:43:38
от 25.10.2016
27.10.2016 11:43:38
0.63 MB
Документация
27.10.2016 11:43:38
 
Номер на преписка в АОП
27.10.2016 11:43:38
00044-2016-0100
Срок за получаване на офертите
27.10.2016 11:43:38
11.11.2016 16:30
Решение за класиране
06.03.2017 10:14:03
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.10.2016 11:43:38
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.12.2016 13:37:08
 
 
Договор No.5/01.12.2017
Обособена позиция
14.12.2017 09:15:38
1
Предмет на договора
14.12.2017 09:15:38
" Осъществяване на жива, невъоражена денонощна охрана на имот - държавна собственост-кантон Слаковци, стопанисван от ОПУ Перник за период от 3(три) години"
Договор тип
14.12.2017 09:15:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.12.2017 09:15:38
5 от 01.12.2017
14.12.2017 09:15:38
4.13 MB
Стойност на договора
14.12.2017 09:15:38
BGN, 106 722.00, 20.00, 128 066.40
Срок за изпълнение
14.12.2017 09:15:38
30.12.2020
Изпълнител
14.12.2017 09:15:38
Д.М.Секюрити Груп ООД
Дата на приключване
14.12.2017 09:15:38
30.12.2020
Състояние на договора
14.12.2017 09:15:38
В изпълнение
Гаранции