ОП Ид.No
841
Обект на поръчката
26.10.2016 13:15:46
Услуга
Предмет на поръчката
26.10.2016 13:15:46
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура” по 11 обособени позиции.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: „Модернизация на участък от път I-1 Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+164,89 ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164,89“ - от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 220 бр.; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 30 бр.; поземлени имоти в горски територии – 15 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащи се законно построени сгради – 25 бр.;
10 Обособена позиция 10: „АМ „Струма“, ЛОТ 3.3., с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-7 (Е-79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е-79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 40 бр.
11 Обособена позиция 11: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“) – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 280 бр; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 45 бр. и поземлени имоти в горски територии – 2 бр.
2 Обособена позиция 2: „Модернизация на участък от път I-1 Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+164,89, ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 690 бр.; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 20 бр.; поземлени имоти в горски територии – 30 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащи се законно построени сгради – 10 бр.;
3 Обособена позиция 3: АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21 – теренно осигуряване с цел прилагане мероприятия за подобряване нарушени територии по трасето на обекта“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 40 бр.; поземлени имоти в горски територии – 16 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 1 бр.
4 Обособена позиция 4: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 90 бр.; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 50 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащи се законно построени сгради – 3 бр.
5 Обособена позиция 5: „Път II-53 Ямбол – Средец, участък: Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594,69 до км 148+890,35“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 15 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 15 бр.
6 Обособена позиция 6: „Път II-53 Ямбол – Средец, границата ОПУ Ямбол/ ОПУ Бургас – Средец от км 184+727,74 до км 214+544,95“ - от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 5 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 10 бр.
7 Обособена позиция 7: „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас“ и локални платна“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 160 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 50 бр.
8 Обособена позиция 8: „Път II-11 Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък – обход на гр. Оряхово“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 65 бр.
9 Обособена позиция 9: „АМ „Струма“ , ЛОТ 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 359+483,52 от Лот 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1” – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 30 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 10 бр.
Ред за провеждане
26.10.2016 13:15:46
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
26.10.2016 13:15:46
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
26.10.2016 13:15:46
53-00-8285 от 20.10.2016
Покана до СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД и БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
26.10.2016 13:15:46
0.45 MB
Документация
26.10.2016 13:15:46
 
26.10.2016 13:15:46
0.06 MB
Номер на преписка в АОП
26.10.2016 13:15:46
към 00044-2014-0074
към Рамково споразумение № 53-00-13494/25.11.2014 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.11.2016 16:03:54
 
08.11.2016 16:03:54
0.26 MB
08.11.2016 16:03:54
0.76 MB
Решение за определяне на изпълнител
08.11.2016 16:03:54
145 от 08.11.2016
 
Договор No.Д-113/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
1
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 1: „Модернизация на участък от път I-1 Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+164,89 ЛОТ 1 от км 174+800 до км 194+164,89“ - от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 220 бр.; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 30 бр.; поземлени имоти в горски територии – 15 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащи се законно построени сгради – 25 бр.;
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-113 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 20 970.00, 20.00, 25 164.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
 
Договор No.Д-122/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
10
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 10: „АМ „Струма“, ЛОТ 3.3., с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-7 (Е-79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път I-1 (Е-79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 40 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-122 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 2 760.00, 20.00, 3 312.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-123/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
11
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 11: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“) – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 280 бр; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 45 бр. и поземлени имоти в горски територии – 2 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-123 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 23 415.00, 20.00, 28 098.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
 
Договор No.Д-114/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
2
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 2: „Модернизация на участък от път I-1 Мездра – Ботевград от км 161+367 до км 194+164,89, ЛОТ 2 от км 161+367 до км 174+800“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 690 бр.; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 20 бр.; поземлени имоти в горски територии – 30 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащи се законно построени сгради – 10 бр.;
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-114 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 51 900.00, 20.00, 62 280.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-115/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
3
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 3: АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21 – теренно осигуряване с цел прилагане мероприятия за подобряване нарушени територии по трасето на обекта“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 40 бр.; поземлени имоти в горски територии – 16 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 1 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-115 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 3 998.00, 20.00, 4 797.60
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-116/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
4
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 4: „Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък: Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849,41“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 90 бр.; поземлени имоти – земеделски земи с трайни насаждения – 50 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащи се законно построени сгради – 3 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-116 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 10 368.00, 20.00, 12 441.60
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
 
Договор No.Д-118/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
5
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 5: „Път II-53 Ямбол – Средец, участък: Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594,69 до км 148+890,35“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 15 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 15 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-118 от 24.11.2016
761230/06/12/2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 2 205.00, 20.00, 2 646.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
 
Договор No.Д-117/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
6
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 6: „Път II-53 Ямбол – Средец, границата ОПУ Ямбол/ ОПУ Бургас – Средец от км 184+727,74 до км 214+544,95“ - от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 5 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 10 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-117 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 1 115.00, 20.00, 1 338.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
 
Договор No.Д-119/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
7
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 7: „Обходен път на гр. Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на път I-6 Ветрен – Бургас“ и локални платна“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 160 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 50 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-119 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 15 160.00, 20.00, 18 192.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
 
Договор No.Д-120/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
8
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 8: „Път II-11 Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък – обход на гр. Оряхово“ – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 65 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-120 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 4 485.00, 20.00, 5 382.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-121/24.11.2016
Обособена позиция
06.12.2016 15:42:05
9
Предмет на договора
06.12.2016 15:42:05
Обособена позиция 9: „АМ „Струма“ , ЛОТ 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 359+483,52 от Лот 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1” – от обекта се засягат: поземлени имоти – земеделски земи – 30 бр. и имоти в урбанизирани територии, включително и засягащите се законно построени сгради – 10 бр.
Договор тип
06.12.2016 15:42:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.12.2016 15:42:05
Д-121 от 24.11.2016
761230/06.12.2016
Стойност на договора
06.12.2016 15:42:05
BGN, 2 770.00, 20.00, 3 324.00
Срок за изпълнение
06.12.2016 15:42:05
 
10 дни
Изпълнител
06.12.2016 15:42:05
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД