ОП Ид.No
842
Обект на поръчката
26.10.2016 14:46:31
Услуга
Предмет на поръчката
26.10.2016 14:46:31
Абонаментно обслужване на технически средства (принтери и копирни машини) в ОПУ Търговище
Ред за провеждане
26.10.2016 14:46:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
26.10.2016 14:46:31
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
26.10.2016 14:46:31
24-00-114 от 26.10.2016
26.10.2016 14:46:31
2.13 MB
Документация
26.10.2016 14:46:31
 
Номер на преписка в АОП
26.10.2016 14:46:31
9057857
26.10.2016 14:46:31
0.01 MB
Срок за получаване на офертите
26.10.2016 14:46:31
07.11.2016 17:00
Изменен срок за получаване на офертите
08.11.2016 16:22:43
11.11.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.11.2016 16:11:43
№1 от 14.11.2016
15.11.2016 16:11:43
2.08 MB
15.11.2016 16:34:45
2.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.11.2016 11:34:50
№2 от 28.11.2016
28.11.2016 11:34:50
3.04 MB
 
Договор No.РД-37-1/20.12.2016
Обособена позиция
20.12.2016 16:18:03
1
Предмет на договора
20.12.2016 16:18:03
Абонаментно обслужване на технически средства (принтери и копирни машини) в ОПУ Търговище
Договор тип
20.12.2016 16:18:03
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.12.2016 16:18:03
РД-37-1 от 20.12.2016
Стойност на договора
20.12.2016 16:18:03
BGN, 1 920.00, 0.00, 1 920.00
Срок за изпълнение
20.12.2016 16:18:03
20.12.2018
Изпълнител
20.12.2016 16:18:03
ЕТ Тонер сервиз-НС, гр.Търговище
Състояние на договора
20.12.2016 16:18:03
В изпълнение
Плащания