ОП Ид.No
846
Обект на поръчката
22.11.2016 15:58:57
Доставка
Предмет на поръчката
22.11.2016 15:58:57
„Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ – Търговище”
Ред за провеждане
22.11.2016 15:58:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.11.2016 15:58:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.11.2016 15:58:57
РД-09-64 от 22.11.2016
Обявление/Публична покана
22.11.2016 15:58:57
24-00-122 от 22.11.2016
Документация
22.11.2016 15:58:57
 
Номер на преписка в АОП
22.11.2016 15:58:57
00044-2016-0105
Срок за получаване на офертите
22.11.2016 15:58:57
27.12.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.02.2017 11:35:43
Протокол № 1 от 11.01.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.02.2017 11:40:13
Протокол №2 от 02.02.2017
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.02.2017 11:43:15
Обявление ценови оферти от 02.02.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.02.2017 13:47:03
Протокол №3 от 08.02.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.02.2017 13:54:22
Доклад от работата на комисията от 08.02.2017
Решение за класиране
08.02.2017 14:04:49
Решение №РД-11-13 от 08.02.2017
Решение за определяне на изпълнител
08.02.2017 14:16:18
Решение №РД-11-13 от 08.02.2017
 
Договор No.РД-31-1/22.02.2017
Обособена позиция
22.02.2017 13:22:14
1
Предмет на договора
22.02.2017 13:22:14
„Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ – Търговище”
Договор тип
22.02.2017 13:22:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.02.2017 13:22:14
РД-31-1 от 22.02.2017
Стойност на договора
22.02.2017 13:22:14
BGN, 5 872.00, 20.00, 7 046.40
Срок за изпълнение
22.02.2017 13:22:14
14.03.2017
Изпълнител
22.02.2017 13:22:14
Ловец-01 ЕООД гр Търговище
Състояние на договора
22.02.2017 13:22:14
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
22.02.2017 13:55:15
773553 от 22.02.2017
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.03.2017 13:52:13
24-00-51 от 30.03.2017
Плащания