ОП Ид.No
847
Обект на поръчката
13.12.2016 13:51:24
Доставка
Предмет на поръчката
13.12.2016 13:51:24
„Доставка на сървъри” за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Източник на финансиране
13.12.2016 13:51:24
 
АПИ
Ред за провеждане
13.12.2016 13:51:24
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
13.12.2016 13:51:24
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
13.12.2016 13:51:24
159 от 12.12.2016
762290/12.12.2016 г.
13.12.2016 13:51:24
3.52 MB
Обявление/Публична покана
13.12.2016 13:51:24
от 12.12.2016
762293/12.12.2016 г.
13.12.2016 13:51:24
0.16 MB
Документация
13.12.2016 13:51:24
 
Номер на преписка в АОП
13.12.2016 13:51:24
00044-2016-0111
Срок за получаване на офертите
13.12.2016 13:51:24
22.12.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.01.2017 16:48:08
 
25.01.2017 16:48:08
0.1 MB
25.01.2017 16:48:08
0.33 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
06.02.2017 18:28:00
53-00-850 от 06.02.2017
отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 16.02.2017 г. от 14:00 часа в зала 701, VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.03.2017 13:52:01
 
02.03.2017 13:52:01
0.25 MB
02.03.2017 13:52:01
0.17 MB
02.03.2017 13:52:01
0.29 MB
Решение за определяне на изпълнител
02.03.2017 13:52:01
Решение-8 от 02.03.2017
 
Договор No.РД-37-19/22.05.2017
Обособена позиция
29.05.2017 10:13:19
1
Предмет на договора
29.05.2017 10:13:19
„Доставка на сървъри” за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Договор тип
29.05.2017 10:13:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.05.2017 10:13:19
РД-37-19 от 22.05.2017
788995/29.05.2017
29.05.2017 10:13:19
7.46 MB
29.05.2017 10:13:19
0.69 MB
29.05.2017 10:13:19
0.85 MB
Стойност на договора
29.05.2017 10:13:19
BGN, 45 976.00, 20.00, 55 171.20
Срок за изпълнение
29.05.2017 10:13:19
 
10 дни
Изпълнител
29.05.2017 10:13:19
175415627, Контракс АД