ОП Ид.No
849
Обект на поръчката
07.12.2016 15:31:44
Строителство
Предмет на поръчката
07.12.2016 15:31:44
„Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ ОПУ Търговище – ремонт на покрив в административната сграда”
Ред за провеждане
07.12.2016 15:31:44
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
07.12.2016 15:31:44
Публично състезание
Обявление/Публична покана
07.12.2016 15:31:44
24-00-138 от 07.12.2016
07.12.2016 16:23:50
5.13 MB
Решение за откриване на процедурата
07.12.2016 15:31:44
РД-09-69 от 07.12.2016
07.12.2016 16:23:50
2.18 MB
Документация
07.12.2016 15:31:44
 
Номер на преписка в АОП
07.12.2016 15:31:44
00044-2016-0110
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.01.2017 16:20:29
Протокол №1 от 11.01.2017
11.01.2017 16:20:29
1.49 MB
Срок за получаване на офертите
07.12.2016 15:31:44
04.01.2017 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.01.2017 16:22:31
Съобщение от 11.01.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.01.2017 16:24:52
Протокол №2 от 24.01.2017
24.01.2017 16:24:52
1.04 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.01.2017 12:53:53
Доклад на комисията от 25.01.2017
25.01.2017 12:53:53
2.71 MB
Решение за определяне на изпълнител
25.01.2017 12:58:00
Решение №РД-11-9 от 25.01.2017
 
Договор No.РД-37-2/27.02.2017
Обособена позиция
28.02.2017 14:14:20
1
Предмет на договора
28.02.2017 14:14:20
„Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ ОПУ Търговище – ремонт на покрив в административната сграда”
Договор тип
28.02.2017 14:14:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.02.2017 14:14:20
РД-37-2 от 27.02.2017
Стойност на договора
28.02.2017 14:14:20
BGN, 1 020.69, 20.00, 1 224.83
Срок за изпълнение
28.02.2017 14:14:20
28.03.2017
Изпълнител
28.02.2017 14:14:20
Стройкомерс-ТТ ЕООД гр.Търговище
Състояние на договора
28.02.2017 14:14:20
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
07.03.2017 08:36:24
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.04.2017 11:52:18
№24000057 от 13.04.2017
Плащания