ОП Ид.No
850
Обект на поръчката
23.11.2016 16:16:43
Доставка
Предмет на поръчката
23.11.2016 16:16:43
"Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Сливен"
Ред за провеждане
23.11.2016 16:16:43
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.11.2016 16:16:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.11.2016 16:16:43
Решение за откриване на процедура от 23.11.2016
Обявление/Публична покана
23.11.2016 16:16:43
Обявление от 23.11.2016
23.11.2016 16:16:43
0.56 MB
Документация
23.11.2016 16:16:43
Документация
23.11.2016 16:16:43
0.1 MB
23.11.2016 16:16:43
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
23.11.2016 16:16:43
00044-2016-0106
Срок за получаване на офертите
23.11.2016 16:16:43
27.12.2016 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.11.2016 16:16:43
 
28.12.2016 16:23:17
0.26 MB
20.01.2017 14:00:11
0.14 MB
20.01.2017 14:00:11
0.17 MB
20.01.2017 14:00:11
0.3 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
10.01.2017 16:43:50
13.01.2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти
10.01.2017 16:43:50
0.02 MB
Решение за класиране
20.01.2017 14:00:11
РД-20-2 от 20.01.2017
20.01.2017 14:00:11
0.07 MB
 
Договор No.РД-37-1/16.03.2017
Обособена позиция
16.03.2017 14:52:47
1
Предмет на договора
16.03.2017 14:52:47
"Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Сливен"
Договор тип
16.03.2017 14:52:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.03.2017 14:52:47
РД-37-1 от 16.03.2017
16.03.2017 14:52:47
0.32 MB
Стойност на договора
16.03.2017 14:52:47
BGN, 4 000.00, 20.00, 4 800.00
Срок за изпълнение
16.03.2017 14:52:47
27.03.2017
Изпълнител
16.03.2017 14:52:47
Лес трейд груп ЕООД
Дата на приключване
16.03.2017 14:52:47
 
Обявление за приключване на договор за ОП
31.03.2017 09:05:04
0.21 MB
Състояние на договора
16.03.2017 14:52:47
Изпълнен в срок