ОП Ид.No
852
Обект на поръчката
24.11.2016 11:31:29
Доставка
Предмет на поръчката
24.11.2016 11:31:29
"Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе"
Ред за провеждане
24.11.2016 11:31:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.11.2016 11:31:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.11.2016 11:31:29
Решение-2 от 24.11.2016
25.11.2016 11:31:51
1.68 MB
Обявление/Публична покана
24.11.2016 11:31:29
24-00-258 от 24.11.2016
25.11.2016 11:31:51
3.67 MB
Документация
24.11.2016 11:31:29
 
25.11.2016 11:31:51
0.67 MB
Номер на преписка в АОП
24.11.2016 11:31:29
00044-2016-0107
Срок за получаване на офертите
24.11.2016 11:31:29
29.12.2016 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.11.2016 11:31:29
Протокол № 1 от 10.01.2017
10.01.2017 16:45:34
2.47 MB
10.01.2017 16:58:10
0.25 MB
26.01.2017 16:59:15
0.62 MB
26.01.2017 16:59:15
1.13 MB
 
Договор No.Договор/16.03.2017
Обособена позиция
28.03.2017 12:36:46
1
Предмет на договора
28.03.2017 12:36:46
"Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Русе"
Договор тип
28.03.2017 12:36:46
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.03.2017 12:36:46
Договор от 16.03.2017
28.03.2017 12:55:23
2.46 MB
28.03.2017 12:55:23
0.68 MB
28.03.2017 12:55:23
0.95 MB
28.03.2017 12:55:23
0.24 MB
Изпълнител
28.03.2017 12:36:46
ТЕРМ и КО ООД
Дата на приключване
28.03.2017 12:36:46
28.03.2017
Състояние на договора
28.03.2017 12:36:46
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
28.03.2017 12:36:46
Изпълнен предмета на договора
Допълнителна информация по Мониторинг
28.03.2017 12:36:46
Обявление за възложена поръчка
31.03.2017 08:50:51
0.01 MB
Гаранции
Плащания