ОП Ид.No
855
Обект на поръчката
28.11.2016 14:08:24
Услуга
Предмет на поръчката
28.11.2016 14:08:24
Абонаментно обслужване на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ Плевен
Ред за провеждане
28.11.2016 14:08:24
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
28.11.2016 14:08:24
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
28.11.2016 14:08:24
972 от 28.11.2016
28.11.2016 14:08:24
5.13 MB
Документация
28.11.2016 14:08:24
 
Номер на преписка в АОП
28.11.2016 14:08:24
9059144
9059651
Изменен срок за получаване на офертите
08.12.2016 11:04:08
12.12.2016 17:00
Срок за получаване на офертите
28.11.2016 14:08:24
07.12.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.12.2016 10:47:00
Протокол №2 от 20.12.2016
22.12.2016 10:47:00
1.29 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.11.2016 14:08:24
Протокол №1 от 13.12.2016
14.12.2016 10:57:32
2.39 MB
 
Договор No.РД-37-01/12.01.2017
Обособена позиция
13.01.2017 15:17:40
1
Предмет на договора
13.01.2017 15:17:40
Абонаментно обслужване на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ Плевен
Договор тип
13.01.2017 15:17:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.01.2017 15:17:40
РД-37-01 от 12.01.2017
Договор РД-37-01 и Приложения
Стойност на договора
13.01.2017 15:17:40
BGN, 2 400.00, 20.00, 2 880.00
Срок за изпълнение
13.01.2017 15:17:40
12.01.2019
24 месеца
Състояние на договора
13.01.2017 15:17:40
В изпълнение