ОП Ид.No
856
Обект на поръчката
02.12.2016 13:47:32
Услуга
Предмет на поръчката
02.12.2016 13:47:32
"Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-Перник"
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
" Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ - Перник"
1 "Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ - Перник"
Ред за провеждане
02.12.2016 13:47:32
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.12.2016 13:47:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.12.2016 13:47:32
5 от 29.11.2016
02.12.2016 13:47:32
0.28 MB
Обявление/Публична покана
02.12.2016 13:47:32
от 29.11.2016
02.12.2016 13:47:32
0.44 MB
Документация
02.12.2016 13:47:32
 
Номер на преписка в АОП
02.12.2016 13:47:32
00044-2016-0108
Срок за получаване на офертите
02.12.2016 13:47:32
16.12.2016 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.12.2016 13:47:32
 
Решение за класиране
11.01.2017 14:16:15
 
 
Обособена позиция No.null
Предмет на договора
17.02.2017 10:46:55
" Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ - Перник"
Договор тип
17.02.2017 10:46:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.02.2017 10:46:55
от 13.02.2017
17.02.2017 10:46:55
0.73 MB
Стойност на договора
17.02.2017 10:46:55
BGN, 6 300.00, 20.00, 7 560.00
Срок за изпълнение
17.02.2017 10:46:55
23.02.2017
Изпълнител
17.02.2017 10:46:55
ТИА ГРУП ЕООД гр.Пловдив
Дата на приключване
17.02.2017 10:46:55
23.02.2017
Състояние на договора
17.02.2017 10:46:55
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
17.02.2017 10:46:55