ОП Ид.No
857
Обект на поръчката
30.11.2016 15:58:59
Услуга
Предмет на поръчката
30.11.2016 15:58:59
Абонаментно обслужване на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ-Кърджали
Ред за провеждане
30.11.2016 15:58:59
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
30.11.2016 15:58:59
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
30.11.2016 15:58:59
 
Обява
30.11.2016 15:58:59
0.84 MB
Документация
30.11.2016 15:58:59
Документация - условия и образци
30.11.2016 15:58:59
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
30.11.2016 15:58:59
9059289 / 9059716
Информация
30.11.2016 16:34:43
0.32 MB
Изменен срок за получаване на офертите
09.12.2016 11:39:12
13.12.2016 16:30
09.12.2016 11:39:12
0.31 MB
09.12.2016 12:53:54
0.14 MB
Срок за получаване на офертите
30.11.2016 15:58:59
08.12.2016 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.11.2016 15:58:59
 
Протокол №1
23.12.2016 14:48:30
0.8 MB
 
Договор No. У-1/2017/20.01.2017
Обособена позиция
23.01.2017 15:56:14
1
Предмет на договора
23.01.2017 15:56:14
Абонаментно обслужване на компютърна техника и периферни устройства в ОПУ-Кърджали
Договор тип
23.01.2017 15:56:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.01.2017 15:56:14
У-1/2017 от 20.01.2017
Договор с приложения
23.01.2017 15:56:14
11.1 MB
Стойност на договора
23.01.2017 15:56:14
BGN, 840.00, 20.00, 1 008.00
Срок за изпълнение
23.01.2017 15:56:14
 
12 месеца
Изпълнител
23.01.2017 15:56:14
ЕСКОМ ООД, гр. Хасково
Дата на приключване
23.01.2017 15:56:14
20.01.2018