ОП Ид.No
860
Обект на поръчката
13.12.2016 16:30:26
Доставка
Предмет на поръчката
13.12.2016 16:30:26
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Монтана
Ред за провеждане
13.12.2016 16:30:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.12.2016 16:30:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.12.2016 16:30:26
Решение №10 от 13.12.2016
13.12.2016 16:30:26
0.13 MB
Обявление/Публична покана
13.12.2016 16:30:26
 
13.12.2016 16:30:26
0.2 MB
Документация
13.12.2016 16:30:26
 
13.12.2016 16:30:26
0.32 MB
Номер на преписка в АОП
13.12.2016 16:30:26
00044-2016-0113
Срок за получаване на офертите
13.12.2016 16:30:26
18.01.2017 16:17
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.12.2016 16:30:26
Протокол 1
25.01.2017 10:23:40
0.19 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.01.2017 10:21:21
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.02.2017 14:43:29
 
20.02.2017 14:43:29
0.12 MB
Решение за класиране
20.02.2017 14:43:29
 
20.02.2017 14:43:29
0.07 MB
 
Договор No.РД-37-1/23.03.2017
Обособена позиция
23.03.2017 14:02:09
1
Предмет на договора
23.03.2017 14:02:09
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ Монтана
Договор тип
23.03.2017 14:02:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.03.2017 14:02:09
РД-37-1 от 23.03.2017
23.03.2017 14:02:09
0.33 MB
Стойност на договора
23.03.2017 14:02:09
BGN, 1 140.00, 20.00, 1 368.00
Срок за изпълнение
23.03.2017 14:02:09
 
30 / Тридесет /календарни дни от сключването на договора
Изпълнител
23.03.2017 14:02:09
ТИА ГРУП ЕООД гр.Пловдив