ОП Ид.No
861
Обект на поръчката
15.12.2016 11:46:36
Доставка
Предмет на поръчката
15.12.2016 11:46:36
Доставка на дърва и въглища за отопление нуждите на ОПУ-Силистра
Ред за провеждане
15.12.2016 11:46:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.12.2016 11:46:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.12.2016 11:46:36
№ 3 от 13.12.2016
15.12.2016 11:46:36
0.34 MB
Обявление/Публична покана
15.12.2016 11:46:36
581 от 13.12.2016
15.12.2016 11:46:36
0.78 MB
Документация
15.12.2016 11:46:36
 
15.12.2016 11:46:36
0.16 MB
Номер на преписка в АОП
15.12.2016 11:46:36
00044-2016-0112
Срок за получаване на офертите
15.12.2016 11:46:36
19.01.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.02.2017 15:16:58
Протокол 1 от 20.01.2017
21.02.2017 15:16:58
0.5 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.12.2016 11:46:36
Протокол 2 от 02.02.2017
21.02.2017 15:16:58
0.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.02.2017 15:16:58
Доклад от 07.02.2017
21.02.2017 15:16:58
0.6 MB
Решение за определяне на изпълнител
21.02.2017 15:16:58
Решение от 20.02.2017
21.02.2017 15:16:58
0.2 MB
15.03.2017 15:29:30
0.24 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.01.2017 16:20:25
от 27.01.2017
27.01.2017 16:20:25
0.03 MB
 
Договор No.Д-3/12.04.2017
Предмет на договора
04.05.2017 14:36:26
Доставка на дърва за отопление за нуждите на ОПУ-Силистра
Договор тип
04.05.2017 14:36:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
04.05.2017 14:36:26
BGN, 5 970.00, 20.00, 7 164.00
Договор
04.05.2017 14:36:26
Д-3 от 12.04.2017
04.05.2017 14:36:26
0.73 MB
04.05.2017 14:36:26
0.33 MB
04.05.2017 14:36:26
0.73 MB
Изпълнител
04.05.2017 14:36:26
ЛЕСБУЛ ТРЕЙД ЕООД
Основание за приключване на договора
04.05.2017 14:36:26
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Състояние на договора
04.05.2017 14:36:26
Изпълнен в срок