ОП Ид.No
862
Предмет на поръчката
19.12.2016 12:00:40
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПи-ОПУ Ямбол за период от 2 /две/ години
Ред за провеждане
19.12.2016 12:00:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2016 12:00:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2016 12:00:40
Решение-6 от 16.12.2016
19.12.2016 12:00:40
2.33 MB
Обявление/Публична покана
19.12.2016 12:00:40
24-00-147 от 16.12.2016
19.12.2016 12:00:40
4.3 MB
Документация
19.12.2016 12:00:40
 
19.12.2016 12:00:40
0.13 MB
19.12.2016 12:00:40
0.14 MB
Номер на преписка в АОП
19.12.2016 12:00:40
00044-2016-0115
03.02.2017 14:01:48
2.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2016 12:00:40
Протокол №1/Доклад № 66-Яб-70 от 27.01.2017г. от 23.01.2017