ОП Ид.No
864
Обект на поръчката
19.12.2016 14:08:29
Услуга
Предмет на поръчката
19.12.2016 14:08:29
Избор на изпълнител за осъществяване ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Габрово, за период от две години
Ред за провеждане
19.12.2016 14:08:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.12.2016 14:08:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.12.2016 14:08:29
Решение №4 от 19.12.2016
Обявление/Публична покана
19.12.2016 14:08:29
Обявление от 19.12.2016
22.12.2016 11:37:26
7.31 MB
Документация
19.12.2016 14:08:29
Документация с приложения-образци
Номер на преписка в АОП
19.12.2016 14:08:29
00044-2016-0118
Срок за получаване на офертите
19.12.2016 14:08:29
24.01.2017 15:49
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2016 14:08:29
Протокол № 1 от 25.01.2017
Решение за прекратяване
31.01.2017 16:17:49
Решение № 1 от 31.01.2017