ОП Ид.No
867
Обект на поръчката
23.12.2016 12:09:06
Услуга
Предмет на поръчката
23.12.2016 12:09:06
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ- ОПУ Русе"
Ред за провеждане
23.12.2016 12:09:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.12.2016 12:09:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.12.2016 12:09:06
3 от 20.12.2016
23.12.2016 12:09:06
1.69 MB
Обявление/Публична покана
23.12.2016 12:09:06
 
23.12.2016 12:09:06
3.98 MB
Документация
23.12.2016 12:09:06
 
23.12.2016 12:09:06
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
23.12.2016 12:09:06
00044-2016-0119
Срок за получаване на офертите
23.12.2016 12:09:06
 
26.01.2017 г. 16.00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.12.2016 12:09:06
Обявление от 02.05.2017