ОП Ид.No
869
Обект на поръчката
27.12.2016 13:08:30
Услуга
Предмет на поръчката
27.12.2016 13:08:30
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ – ОПУ- Стара Загора
Ред за провеждане
27.12.2016 13:08:30
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.12.2016 13:08:30
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.12.2016 13:08:30
Решение-3 от 22.12.2016
Обявление/Публична покана
27.12.2016 13:08:30
24-00-415 от 22.12.2016
Документация
27.12.2016 13:08:30
 
Номер на преписка в АОП
27.12.2016 13:08:30
00044-2016-0121
Срок за получаване на офертите
27.12.2016 13:08:30
02.02.2017 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.05.2017 10:23:25
Протокол № 3 от 21.04.2017
12.05.2017 10:25:11
12.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.05.2017 10:21:17
Протокол № 2 от 18.04.2005
12.05.2017 10:21:17
6.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.05.2017 10:02:58
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.12.2016 13:08:30
Протокол № 1 от 13.04.2017
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.04.2017 16:58:05
 
Решение за класиране
12.05.2017 10:05:35
Решение -1 от 11.05.2017
 
Договор No.РД-37-1/20.07.2017
Обособена позиция
04.08.2017 18:13:23
1
Предмет на договора
04.08.2017 18:13:23
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ – ОПУ- Стара Загора
Договор тип
04.08.2017 18:13:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
04.08.2017 18:13:23
24-00-406 от 04.08.2017
Договор
04.08.2017 18:13:23
РД-37-1 от 20.07.2017
Стойност на договора
04.08.2017 18:13:23
BGN, 28 000.00, 20.00, 33 600.00
Срок за изпълнение
04.08.2017 18:13:23
20.07.2019
Или до изчерпване на финансовия ресурс
Изпълнител
04.08.2017 18:13:23
3