ОП Ид.No
872
Обект на поръчката
11.01.2017 12:28:38
Услуга
Предмет на поръчката
11.01.2017 12:28:38
„Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за оценка за степента на въздействие за обект: „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00“
Източник на финансиране
11.01.2017 12:28:38
 
АПИ
Ред за провеждане
11.01.2017 12:28:38
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
11.01.2017 12:28:38
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
11.01.2017 12:28:38
53-00-180 от 11.01.2017
11.01.2017 12:28:38
0.26 MB
11.01.2017 12:28:38
0.15 MB
Номер на преписка в АОП
11.01.2017 12:28:38
към 00044-2016-0041
Към Рамково споразумение № 53-00-9626/ 29.11.2016 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.02.2017 11:03:46
 
22.02.2017 11:03:46
0.3 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.06.2017 10:34:55
6 от 21.02.2017
14.06.2017 10:34:55
0.34 MB
 
Договор No.Д-19/08.06.2017
Обособена позиция
14.06.2017 10:34:55
1
Предмет на договора
14.06.2017 10:34:55
„Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и Доклад за оценка за степента на въздействие за обект: „Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“ от км 0+000 до км 8+770,00“.
Договор тип
14.06.2017 10:34:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.06.2017 10:34:55
Д-19 от 08.06.2017
791535/14.06.2017
14.06.2017 10:34:55
9.86 MB
14.06.2017 10:34:55
1.95 MB
14.06.2017 10:34:55
1.05 MB
Стойност на договора
14.06.2017 10:34:55
BGN, 36 360.42, 20.00, 43 632.50
Срок за изпълнение
14.06.2017 10:34:55
 
70 дни
Изпълнител
14.06.2017 10:34:55
Консорциум П ЮНАЙТЕД-ВДП 2 (П Юнайтед ЕООД; ВДП ООД, Италия)
Дата на приключване
14.06.2017 10:34:55
 
979182/27.05.2020