ОП Ид.No
876
Обект на поръчката
06.02.2017 17:05:19
Услуга
Предмет на поръчката
06.02.2017 17:05:19
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Видин “
Ред за провеждане
06.02.2017 17:05:19
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.02.2017 17:05:19
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.02.2017 17:05:19
РД-09-1 от 30.01.2017
06.02.2017 17:27:22
1.36 MB
Обявление/Публична покана
06.02.2017 17:05:19
от 30.01.2017
Документация
06.02.2017 17:05:19
 
Номер на преписка в АОП
06.02.2017 17:05:19
00044-2017-0006
Срок за получаване на офертите
06.02.2017 17:05:19
01.03.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.02.2017 17:05:19
Протокол №1 / Протокол№2 / Доклад от 24.03.2017
Протокол №1 , Съобщение отваряне на ценовите предложения
24.03.2017 14:39:51
1.34 MB
24.03.2017 14:39:51
0.14 MB
25.04.2017 16:20:24
1.71 MB
25.04.2017 16:20:24
2.89 MB
Решение за класиране
25.04.2017 16:20:24
Решение №3 от 25.04.2017
25.04.2017 16:20:24
0.43 MB
 
Договор No.Д-3/22.05.2017
Обособена позиция
16.08.2017 13:37:56
1
Предмет на договора
16.08.2017 13:37:56
„Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС собственост на АПИ-ОПУ Видин “
Договор тип
16.08.2017 13:37:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
16.08.2017 13:37:56
791228 от 12.06.2017
Договор
16.08.2017 13:37:56
Д-3 от 22.05.2017
16.08.2017 13:37:56
4.95 MB
Стойност на договора
16.08.2017 13:37:56
BGN, 23 000.00, 20.00, 27 600.00
Срок за изпълнение
16.08.2017 13:37:56
 
2/две/години
Изпълнител
16.08.2017 13:37:56
105581560, Ауто Крез ЕООД-гр.Видин
Дата на приключване
16.08.2017 13:37:56
21.05.2019
Състояние на договора
16.08.2017 13:37:56
В изпълнение