ОП Ид.No
880
Обект на поръчката
06.03.2017 11:54:02
Доставка
Предмет на поръчката
06.03.2017 11:54:02
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-ВИДИН
Ред за провеждане
06.03.2017 11:54:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.03.2017 11:54:02
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.03.2017 11:54:02
Решение -1 от 27.02.2017
06.03.2017 11:54:02
1.36 MB
Обявление/Публична покана
06.03.2017 11:54:02
Обявление от 27.02.2017
06.03.2017 11:54:02
2.27 MB
Документация
06.03.2017 11:54:02
Документация за участие в открита процедура
06.03.2017 11:54:02
0.28 MB
Номер на преписка в АОП
06.03.2017 11:54:02
00044-2017-0009
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.03.2017 11:54:02
Протокол № 1/Протокол №2/Доклад на комисията от 24.03.2017
04.04.2017 18:09:47
1.94 MB
04.04.2017 18:09:47
0.06 MB
19.04.2017 18:12:06
0.63 MB
19.04.2017 18:12:06
2.69 MB
Решение за класиране
19.04.2017 18:12:06
Решение № 2 от 19.04.2017
19.04.2017 18:12:06
0.27 MB
 
Договор No.Д-2/22.05.2017
Обособена позиция
16.08.2017 13:59:13
1
Предмет на договора
16.08.2017 13:59:13
Доставка на дърва и въглища за отопление за нуждите на ОПУ-ВИДИН
Договор тип
16.08.2017 13:59:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
16.08.2017 13:59:13
791214 от 12.06.2017
Договор
16.08.2017 13:59:13
Д-2 от 22.05.2017
16.08.2017 13:59:13
1.29 MB
Стойност на договора
16.08.2017 13:59:13
BGN, 12 550.00, 20.00, 15 060.00
Срок за изпълнение
16.08.2017 13:59:13
 
10/десет/календарни дни
Изпълнител
16.08.2017 13:59:13
105546399, Виолина ООД-гр.Видин
Състояние на договора
16.08.2017 13:59:13
Изпълнен в срок