ОП Ид.No
884
Обект на поръчката
09.03.2017 11:46:57
Услуга
Предмет на поръчката
09.03.2017 11:46:57
Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница"
Източник на финансиране
09.03.2017 11:46:57
 
ОПТТИ 2020
Ред за провеждане
09.03.2017 11:46:57
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
09.03.2017 11:46:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.03.2017 11:46:57
ОП-47-РШ-002 от 10.12.2015
(Поръчката е открита с Решение ОП-47-РШ-002/ 10.12.2015 г. на НКСИП)
Обявление/Публична покана
09.03.2017 11:46:57
от 10.12.2015
(Решението и обявлението са налични на профила на купувача на НКСИП: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15)
Документация
09.03.2017 11:46:57
налично на профила на купувача на НКСИП: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15
Разяснения по документация за участие
09.03.2017 11:46:57
налично на профила на купувача на НКСИП: http://www.ncsip.bg/index.php?id=15
Номер на преписка в АОП
09.03.2017 11:46:57
03461-2015-0009
Поръчката е открита от Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти (с прекратена дейност от 15.04.2016 г.)
Срок за получаване на офертите
09.03.2017 11:46:57
16.02.2016 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.03.2017 16:32:31
 
Решение за прекратяване
17.07.2017 16:58:57
70 от 17.07.2017