ОП Ид.No
886
Обект на поръчката
10.04.2017 17:17:52
Услуга
Предмет на поръчката
10.04.2017 17:17:52
Избор на изпълнител за Осъществяване на жива , невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост - Административна сграда ОПУ - Бургас.
Ред за провеждане
10.04.2017 17:17:52
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
10.04.2017 17:17:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
10.04.2017 17:17:52
Решение № 20-00-149 от 07.04.2017
10.04.2017 17:17:52
0.27 MB
Обявление/Публична покана
10.04.2017 17:17:52
Обявление от 07.04.2017
10.04.2017 17:17:52
0.67 MB
Документация
10.04.2017 17:17:52
 
Номер на преписка в АОП
10.04.2017 17:17:52
00044-2017-0010
Срок за получаване на офертите
10.04.2017 17:17:52
15.05.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.04.2017 17:17:52
Протокол №1 от 29.05.2017
Протокол № 1
29.05.2017 15:13:45
9.08 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
07.06.2017 08:55:15
 
обявление за отваряне на ценови оферти
07.06.2017 08:55:15
3.09 MB
Решение за прекратяване
10.08.2017 10:34:40
от 10.08.2017
Решение за прекратяване