ОП Ид.No
887
Обект на поръчката
09.05.2017 10:39:10
Строителство
Предмет на поръчката
09.05.2017 10:39:10
„Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна”
Източник на финансиране
09.05.2017 10:39:10
 
АПИ
Ред за провеждане
09.05.2017 10:39:10
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.05.2017 10:39:10
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.05.2017 10:39:10
31 от 04.05.2017
785706/04.05.2017 г.
09.05.2017 10:39:10
0.31 MB
Обявление/Публична покана
09.05.2017 10:39:10
от 04.05.2017
785710/04.05.2017 г.
09.05.2017 10:42:27
0.18 MB
Документация
09.05.2017 10:39:10
 
09.05.2017 10:39:10
19.86 MB
Разяснения по документация за участие
09.05.2017 10:39:10
53-00-3489/23.05.2017
23.05.2017 17:04:59
0.17 MB
Номер на преписка в АОП
09.05.2017 10:39:10
00044-2017-0014
Срок за получаване на офертите
09.05.2017 10:39:10
15.06.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2017 14:25:38
 
05.07.2017 14:25:38
0.39 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.09.2017 17:06:29
53-00-7108 от 13.09.2017
Отваряне на ценови предложения на 19.09.2017 г. от 11:00 часа в зала 702, етаж VII в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.05.2017 10:39:10
 
09.10.2017 14:50:11
0.55 MB
09.10.2017 14:50:11
0.29 MB
09.10.2017 14:50:36
0.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
09.10.2017 14:50:11
109 от 06.10.2017
 
Договор No.РД-33-16/19.12.2017
Обособена позиция
04.01.2018 10:18:25
1
Предмет на договора
04.01.2018 10:18:25
„Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна”
Договор тип
04.01.2018 10:18:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.01.2018 10:18:25
РД-33-16 от 19.12.2017
822079/02.01.2018
04.01.2018 10:18:25
37.59 MB
04.01.2018 10:18:25
0.41 MB
04.01.2018 10:18:25
0.13 MB
04.01.2018 10:18:25
1.91 MB
Стойност на договора
04.01.2018 10:18:25
BGN, 780 626.98, 20.00, 936 752.38
Срок за изпълнение
04.01.2018 10:18:25
 
60 дни
Изпълнител
04.01.2018 10:18:25
ПСТ Груп ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
04.03.2020 12:12:37
24-00-435 от 02.03.2020
963032/04.03.2020