ОП Ид.No
891
Обект на поръчката
25.05.2017 11:07:21
Строителство
Предмет на поръчката
25.05.2017 11:07:21
„Извършване на строителство на обект: Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“
Източник на финансиране
25.05.2017 11:07:21
 
АПИ
Ред за провеждане
25.05.2017 11:07:21
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.05.2017 11:07:21
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.05.2017 11:07:21
42 от 22.05.2017
788196/22.05.2017 г.
25.05.2017 11:07:21
0.3 MB
Обявление/Публична покана
25.05.2017 11:07:21
от 22.05.2017
788203/22.05.2017 г.
25.05.2017 11:07:21
0.18 MB
Документация
25.05.2017 11:07:21
 
Разяснения по документация за участие
25.05.2017 11:07:21
 
23.06.2017 12:03:18
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
25.05.2017 11:07:21
00044-2017-0021
Срок за получаване на офертите
25.05.2017 11:07:21
03.07.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.09.2017 13:52:10
 
25.09.2017 13:52:10
2.05 MB
25.09.2017 13:52:10
9.14 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.10.2017 16:24:35
53-00-8271 от 18.10.2017
Отваряне на ценови предложения на 23.10.2017 г. от 11:30 часа в зала 701, VII етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.05.2017 11:07:21
 
10.11.2017 14:50:37
0.55 MB
10.11.2017 14:50:37
0.32 MB
10.11.2017 14:50:37
0.17 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.11.2017 14:50:37
126 от 09.11.2017
 
Договор No.РД-37-7/08.02.2018
Обособена позиция
12.02.2018 10:27:06
1
Предмет на договора
12.02.2018 10:27:06
„Извършване на строителство на обект: Ремонтно – възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път I-1 Монтана – Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“
Договор тип
12.02.2018 10:27:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.02.2018 10:27:06
РД-37-7 от 08.02.2018
829204/09.02.2018
12.02.2018 10:27:06
42.08 MB
12.02.2018 10:27:06
1.91 MB
12.02.2018 10:27:06
1.99 MB
Стойност на договора
12.02.2018 10:27:06
BGN, 565 639.24, 20.00, 678 767.09
Срок за изпълнение
12.02.2018 10:27:06
 
90 дни
Изпълнител
12.02.2018 10:27:06
Пътинженеринг-М АД
Промени в условията на договора
05.11.2018 14:25:35
Допълнително споразумение 53-00-10124/29.10.2018 г.
Основание за приключване на договора
12.02.2018 10:27:06
945203/19.11.2019 г.
19.11.2019 15:40:49
0.12 MB