ОП Ид.No
892
Обект на поръчката
15.05.2017 14:12:57
Строителство
Предмет на поръчката
15.05.2017 14:12:57
„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“
Източник на финансиране
15.05.2017 14:12:57
 
ОП Околна среда 2014-2020
Ред за провеждане
15.05.2017 14:12:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2017 14:12:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2017 14:12:57
33 от 12.05.2017
786853/12.05.2017 г.
Обявление/Публична покана
15.05.2017 14:12:57
от 12.05.2017
786855/12.05.2017
15.05.2017 14:12:57
0.18 MB
Документация
15.05.2017 14:12:57
 
Разяснения по документация за участие
15.05.2017 14:12:57
 
Разяснения по документация за участие
07.06.2017 16:41:23
 
07.06.2017 16:41:23
0.08 MB
Разяснения по документация за участие
12.06.2017 16:41:11
 
Номер на преписка в АОП
15.05.2017 14:12:57
00044-2017-0017
Срок за получаване на офертите
15.05.2017 14:12:57
19.06.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.09.2017 15:05:31
 
20.09.2017 15:05:31
97.88 MB
20.09.2017 15:25:20
2.97 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.11.2017 16:13:13
53-00-9144 от 10.11.2017
Отваряне на ценови предложения на 15.11.2017 г. от 11:00 часа в зала 406А в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.05.2017 14:12:57
 
26.01.2018 14:49:54
1.33 MB
26.01.2018 14:49:54
1.03 MB
26.01.2018 14:49:54
0.43 MB
Решение за определяне на изпълнител
26.01.2018 14:49:54
6 от 26.01.2018
 
Договор No.РД-33-5/19.03.2018
Обособена позиция
21.03.2018 10:43:17
1
Предмет на договора
21.03.2018 10:43:17
„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Път ІІ-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука“, участък от км 10+100 до км 10+260“
Договор тип
21.03.2018 10:43:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.03.2018 10:43:17
РД-33-5 от 19.03.2018
836397/20.03.2018
21.03.2018 10:43:17
41.73 MB
21.03.2018 10:43:17
1.28 MB
21.03.2018 10:43:17
1.47 MB
Стойност на договора
21.03.2018 10:43:17
BGN, 2 111 696.65, 20.00, 2 534 035.98
Срок за изпълнение
21.03.2018 10:43:17
 
110 дни
Изпълнител
21.03.2018 10:43:17
ИСА 2000 ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:56:32
24-00-1801 от 24.08.2021
1019274/24.08.2021г.