ОП Ид.No
893
Обект на поръчката
25.05.2017 11:18:42
Услуга
Предмет на поръчката
25.05.2017 11:18:42
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: Ремонтно - възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път І-1 Монтана - Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“
Ред за провеждане
25.05.2017 11:18:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.05.2017 11:18:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.05.2017 11:18:42
41 от 22.05.2017
788205/22.05.2017 г.
25.05.2017 11:18:42
0.31 MB
Обявление/Публична покана
25.05.2017 11:18:42
от 22.05.2017
788208/22.05.2017 г.
25.05.2017 11:18:42
0.18 MB
Документация
25.05.2017 11:18:42
 
Номер на преписка в АОП
25.05.2017 11:18:42
00044-2017-0022
Срок за получаване на офертите
25.05.2017 11:18:42
06.07.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.09.2017 15:47:08
 
21.09.2017 15:47:08
0.19 MB
21.09.2017 15:47:08
0.35 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
12.10.2017 15:06:31
53-00-8058 от 12.10.2017
На 17.10.2017 от 11:00 ч. в стая 701 на VІІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.05.2017 11:18:42
 
06.12.2017 12:25:46
0.32 MB
06.12.2017 12:25:46
0.7 MB
06.12.2017 12:25:46
0.53 MB
Решение за определяне на изпълнител
06.12.2017 12:25:46
135 от 06.12.2017
 
Договор No.РД-37-6/08.02.2018
Обособена позиция
12.02.2018 10:25:40
1
Предмет на договора
12.02.2018 10:25:40
„Извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор на обект: Ремонтно - възстановителни работи на мост над р. Ботуня на път І-1 Монтана - Враца при км 129+355, включително участъци за привързване от км 129+220 до км 129+458“
Договор тип
12.02.2018 10:25:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.02.2018 10:25:40
РД-37-6 от 08.02.2018
829202/09.02.2018
12.02.2018 10:25:40
1.18 MB
12.02.2018 10:25:40
0.77 MB
12.02.2018 10:25:40
0.06 MB
Стойност на договора
12.02.2018 10:25:40
BGN, 9 200.00, 20.00, 11 040.00
Срок за изпълнение
12.02.2018 10:25:40
 
180 дни
Изпълнител
12.02.2018 10:25:40
111560033, Интерконсулт ЕООД
Промени в условията на договора
11.12.2018 11:56:31
 
Основание за приключване на договора
12.02.2018 10:25:40
945094/19.11.2019 г.