ОП Ид.No
895
Обект на поръчката
07.07.2017 11:31:03
Строителство
Предмет на поръчката
07.07.2017 11:31:03
“Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции: • Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; • Обособена позиция 2 - Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613; • Обособена позиция 3 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000; • Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64; • Обособена позиция 5 - Основен ремонт ( рехабилитация) на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53”.
Източник на финансиране
07.07.2017 11:31:03
 
АПИ
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200;
2 Обособена позиция 2 - Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613;
3 • Обособена позиция 3 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000;
4 • Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64;
5 • Обособена позиция 5 - Основен ремонт ( рехабилитация) на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53”;
Ред за провеждане
07.07.2017 11:31:03
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.07.2017 11:31:03
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.07.2017 11:31:03
66 от 04.07.2017
794429/04.07.2017 г.
07.07.2017 11:31:03
0.23 MB
Обявление/Публична покана
07.07.2017 11:31:03
от 04.07.2017
794431/04.07.2017 г.
07.07.2017 11:31:03
0.25 MB
Документация
07.07.2017 11:31:03
 
Разяснения по документация за участие
07.07.2017 11:31:03
 
07.07.2017 11:31:03
63.45 MB
07.07.2017 11:31:03
215.2 MB
07.07.2017 11:31:03
433.11 MB
07.07.2017 11:31:03
426.76 MB
07.07.2017 11:31:03
358.91 MB
Решение за промяна
24.07.2017 10:56:57
797057/20.07.2017 - 76 от 20.07.2017
24.07.2017 10:56:57
0.18 MB
Променена Документация
24.07.2017 16:16:52
 
24.07.2017 16:16:52
0.12 MB
24.07.2017 16:16:52
0.14 MB
24.07.2017 16:16:52
0.1 MB
24.07.2017 16:16:52
0.12 MB
24.07.2017 16:16:52
0.03 MB
Разяснения по документация за участие
31.07.2017 17:06:34
 
Номер на преписка в АОП
07.07.2017 11:31:03
00044-2017-0036
28.10.2021 16:26:06
0.9 MB
Срок за получаване на офертите
07.07.2017 11:31:03
28.09.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.07.2017 11:31:03
 
28.11.2017 16:46:57
2.91 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
22.03.2019 16:49:42
53-00-2844 от 22.03.2019
Отваряне на ценови предложения за обособена позиция № 1 на 27.03.2019 г. от 10:00 ч., в зала 702, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.04.2019 16:38:21
 
Решение за определяне на изпълнител
08.04.2019 16:38:21
49 от 08.04.2019
Решение за прекратяване
29.11.2019 13:08:27
184 от 29.11.2019
 
Договор No.РД-37-8/19.06.2019
Обособена позиция
24.06.2019 15:26:00
1
Предмет на договора
24.06.2019 15:26:00
Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200;
Договор тип
24.06.2019 15:26:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
24.06.2019 15:26:00
РД-37-8 от 19.06.2019
917862/21.06.2019 г.
24.06.2019 15:26:00
1.9 MB
24.06.2019 15:26:00
0.16 MB
24.06.2019 15:26:00
0.14 MB
Стойност на договора
24.06.2019 15:26:00
BGN, 5 734 470.51, 20.00, 6 881 364.61
Срок за изпълнение
24.06.2019 15:26:00
 
18 месеца
Изпълнител
24.06.2019 15:26:00
113580690, Нивел Строй ЕООД
Промени в условията на договора
13.09.2021 10:49:00