ОП Ид.No
896
Обект на поръчката
03.08.2017 12:17:27
Услуга
Предмет на поръчката
03.08.2017 12:17:27
„Избор на изпълнител за упражняване на консултантска услуга – строителен надзор на 5 обекта по обособени позиции:
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 • Обособена позиция 1 – Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: Път IIІ-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до 9+339,20-9+200;
2 • Обособена позиция 2 - Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Основен ремонт на обект път IІ-58 „Кърджали – Асеновград“ от км 25+047 до км 57+881=57+749.613;
3 • Обособена позиция 3 - Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000;
4 • Обособена позиция 4 - Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: Път І-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64;
5 • Обособена позиция 5 - Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: „Основен ремонт (рехабилитация) на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53“
Ред за провеждане
03.08.2017 12:17:27
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
03.08.2017 12:17:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
03.08.2017 12:17:27
80 от 01.08.2017
798685/01.08.2017 г.
03.08.2017 12:17:27
0.31 MB
Обявление/Публична покана
03.08.2017 12:17:27
от 01.08.2017
798686/01.08.2017 г.
03.08.2017 12:17:27
0.24 MB
Документация
03.08.2017 12:17:27
 
03.08.2017 12:17:27
63.45 MB
03.08.2017 12:17:27
215.2 MB
03.08.2017 12:17:27
433.11 MB
03.08.2017 12:17:27
426.76 MB
03.08.2017 12:17:27
358.91 MB
Разяснения по документация за участие
03.08.2017 12:17:27
 
Номер на преписка в АОП
03.08.2017 12:17:27
00044-2017-0041
Срок за получаване на офертите
03.08.2017 12:17:27
05.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
03.08.2017 12:17:27
 
12.12.2017 12:23:53
0.22 MB
12.12.2017 12:23:53
0.68 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.01.2019 16:34:56
53-00-935 от 31.01.2019
На 06.02.2019 г. от 10:00 часа, в зала № 702 в сградата на АПИ, ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници по обособена позиция № 1.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.02.2019 13:48:55
 
Решение за определяне на изпълнител
22.02.2019 13:48:55
За обособена позиция 1 - 18 от 22.02.2019
Решение за прекратяване
29.11.2019 13:51:14
183 от 29.11.2019
 
Договор No.РД-34-4/15.04.2019
Обособена позиция
19.04.2019 10:35:15
1
Предмет на договора
19.04.2019 10:35:15
• Обособена позиция 1 – Упражняване на консултантска услуга – строителен надзор при изпълнение на обект: Път IIІ-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до 9+339,20-9+200;
Договор тип
19.04.2019 10:35:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.04.2019 10:35:15
РД-34-4 от 15.04.2019
19.04.2019 10:35:15
1.5 MB
19.04.2019 10:35:15
0.05 MB
19.04.2019 10:35:15
0.07 MB
Стойност на договора
19.04.2019 10:35:15
BGN, 82 300.00, 20.00, 98 760.00
Срок за изпълнение
19.04.2019 10:35:15
 
20 месеца
Изпълнител
19.04.2019 10:35:15
Трансконсулт - БГ ООД
Промени в условията на договора
24.01.2022 11:02:20
№ 1027505/20.01.2022г.