ОП Ид.No
899
Обект на поръчката
19.05.2017 14:42:20
Услуга
Предмет на поръчката
19.05.2017 14:42:20
"Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУВраца"
Ред за провеждане
19.05.2017 14:42:20
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
19.05.2017 14:42:20
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
19.05.2017 14:42:20
Решение от 16.05.2017
19.05.2017 14:42:20
2.09 MB
Обявление/Публична покана
19.05.2017 14:42:20
Обявление от 16.05.2017
19.05.2017 14:42:20
5.04 MB
Документация
19.05.2017 14:42:20
 
Номер на преписка в АОП
19.05.2017 14:42:20
00044-2017-0018
Срок за получаване на офертите
19.05.2017 14:42:20
26.06.2017 14:41
Решение за прекратяване
10.08.2017 11:00:49
Доклад от комисия
10.08.2017 11:00:49
2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.07.2017 13:17:57
Обявление за отваряне на ценови оферти
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.07.2017 13:17:57
ПРОТОКОЛ 2
11.07.2017 13:17:57
2.34 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.05.2017 14:42:20
ПРОТОКОЛ 1
30.06.2017 09:49:28
2.95 MB