ОП Ид.No
901
Обект на поръчката
26.05.2017 11:52:44
Услуга
Предмет на поръчката
26.05.2017 11:52:44
"Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище"
Ред за провеждане
26.05.2017 11:52:44
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.05.2017 11:52:44
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.05.2017 11:52:44
РД-11-44 от 26.05.2017
29.05.2017 12:00:11
2.56 MB
Обявление/Публична покана
26.05.2017 11:52:44
24-00-78 от 26.05.2017
29.05.2017 12:00:11
5.74 MB
Документация
26.05.2017 11:52:44
 
Номер на преписка в АОП
26.05.2017 11:52:44
00044-2017-0024
Срок за получаване на офертите
26.05.2017 11:52:44
30.06.2017 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.07.2017 13:32:41
Протокол №1 от 05.07.2017
05.07.2017 14:01:41
1.69 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.07.2017 10:35:29
Протокол №2 от 14.07.2017
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.07.2017 10:54:59
№53-00-452 от 14.07.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2017 10:49:07
Протокол №3 от 19.07.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2017 11:13:06
Доклад на комисията №66-Тщ-412 от 24.07.2017
24.07.2017 11:13:06
4.12 MB
Решение за класиране
24.07.2017 11:26:30
Решение РД-11-58 от 24.07.2017
24.07.2017 11:26:30
0.78 MB
 
Договор No.№ 1/13.05.2019
Обособена позиция
01.09.2017 11:59:33
1
Предмет на договора
01.09.2017 11:59:33
"Осъществяване на жива, невъоръжена охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище"
Договор тип
01.09.2017 11:59:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
01.09.2017 12:04:51
№24-00-127 от 01.09.2017
Договор
01.09.2017 11:59:33
№ 1 от 13.05.2019
Стойност на договора
01.09.2017 11:59:33
BGN, 196 637.28, 20.00, 235 964.74
Срок за изпълнение
01.09.2017 11:59:33
01.09.2019
Изпълнител
01.09.2017 11:59:33
Саламандър ООД гр Казанлък
Допълнително споразумение
16.05.2019 12:46:26
№ 1 от 13.05.2019
Промени в условията на договора
16.05.2019 12:49:33
 
Състояние на договора
01.09.2017 11:59:33
В изпълнение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
17.09.2019 14:12:08
№ 24-00-127 от 17.09.2019
Плащания