ОП Ид.No
903
Обект на поръчката
22.06.2017 15:12:22
Строителство
Предмет на поръчката
22.06.2017 15:12:22
"Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“
Ред за провеждане
22.06.2017 15:12:22
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
22.06.2017 15:12:22
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
22.06.2017 15:12:22
57 от 20.06.2017
792531/20.06.2017 г.
22.06.2017 15:12:22
0.29 MB
Обявление/Публична покана
22.06.2017 15:12:22
от 20.06.2017
792534/20.06.2017 г.
22.06.2017 15:12:22
0.19 MB
Документация
22.06.2017 15:12:22
 
Разяснения по документация за участие
22.06.2017 15:12:22
 
Разяснения по документация за участие
17.07.2017 11:36:14
 
17.07.2017 11:36:14
0.89 MB
17.07.2017 15:38:38
0.94 MB
Разяснения по документация за участие
18.07.2017 17:25:10
 
Номер на преписка в АОП
22.06.2017 15:12:22
00044-2017-0031
Срок за получаване на офертите
22.06.2017 15:12:22
27.07.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
22.06.2017 15:12:22
 
15.09.2017 16:42:06
0.83 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.10.2017 10:47:50
53-00-8501 от 25.10.2017
На 30.10.2017 г. от 10:30 часа, в зала 701 на VІІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.11.2017 11:28:20
 
23.11.2017 11:28:20
0.36 MB
23.11.2017 11:28:20
0.25 MB
23.11.2017 11:28:20
0.56 MB
Решение за определяне на изпълнител
23.11.2017 11:28:20
132 от 22.11.2017
 
Договор No.РД-32-1/19.03.2018
Обособена позиция
21.03.2018 10:48:18
1
Предмет на договора
21.03.2018 10:48:18
"Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: „Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ „София-Кулата“
Договор тип
21.03.2018 10:48:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.03.2018 10:48:18
РД-32-1 от 19.03.2018
836230/19.03.2018
21.03.2018 10:48:18
2.95 MB
21.03.2018 10:48:18
0.4 MB
21.03.2018 10:48:18
1.62 MB
21.03.2018 10:48:18
2.21 MB
Стойност на договора
21.03.2018 10:48:18
BGN, 2 677 268.00, 20.00, 3 212 721.60
Срок за изпълнение
21.03.2018 10:48:18
 
420 дни
Изпълнител
21.03.2018 10:48:18
177188288, ДЗЗД ГЕОПЪТ ТУНЕЛ КРИВИЯ (ГЕОСТРОЙ АД, ПЪТСТРОЙ-92 АД)
Промени в условията на договора
04.05.2023 10:45:17
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
04.05.2023 10:45:17
24-00-1389 от 03.05.2023
1043096/04.05.2023 г.