ОП Ид.No
906
Обект на поръчката
24.07.2017 10:20:07
Строителство
Предмет на поръчката
24.07.2017 10:20:07
"Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: "Републикански път III-7008 Елхово - Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500".
Ред за провеждане
24.07.2017 10:20:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.07.2017 10:20:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.07.2017 10:20:07
73 от 20.07.2017
796976/20.07.2017
24.07.2017 10:20:07
0.14 MB
Обявление/Публична покана
24.07.2017 10:20:07
от 20.07.2017
796978/20.07.2017
24.07.2017 10:20:07
0.2 MB
Документация
24.07.2017 10:20:07
 
24.07.2017 10:20:07
0.46 MB
Разяснения по документация за участие
24.07.2017 10:20:07
 
Номер на преписка в АОП
24.07.2017 10:20:07
00044-2017-0038
Срок за получаване на офертите
24.07.2017 10:20:07
14.09.2017 17:30
Решение за промяна
02.08.2017 10:22:57
78 от 31.07.2017
798499/31.07.2017 г.
Променена Документация
02.08.2017 10:22:57
 
02.08.2017 10:22:57
0.46 MB
Разяснения по документация за участие
30.08.2017 17:46:12
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2017 10:20:07
 
22.11.2017 13:00:34
0.13 MB
22.11.2017 13:00:34
0.55 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.02.2018 12:31:55
53-00-1071 от 05.02.2018
На 08.02.2018 г. от 10:00 ч. в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.04.2018 14:16:52
 
10.04.2018 14:16:52
0.5 MB
10.04.2018 14:16:52
0.24 MB
10.04.2018 14:16:52
0.55 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.04.2018 14:16:52
30 от 10.04.2018
 
Договор No.РД-32-2/06.07.2018
Обособена позиция
11.07.2018 10:26:23
1
Предмет на договора
11.07.2018 10:26:23
"Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: "Републикански път III-7008 Елхово - Скалица, мост над р. Тунджа при км 2+500".
Договор тип
11.07.2018 10:26:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.07.2018 10:26:23
РД-32-2 от 06.07.2018
11.07.2018 10:26:23
0.26 MB
11.07.2018 10:26:23
0.06 MB
11.07.2018 10:26:23
0.16 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
11.07.2018 10:26:23
856376 от 10.07.2018
11.07.2018 10:26:23
0.19 MB
Стойност на договора
11.07.2018 10:26:23
BGN, 611 600.00, 20.00, 733 920.00
Срок за изпълнение
11.07.2018 10:26:23
 
120 календарни дни
Изпълнител
11.07.2018 10:26:23
Пътища и мостове ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
18.02.2020 09:41:02