ОП Ид.No
909
Обект на поръчката
02.06.2017 14:31:49
Услуга
Предмет на поръчката
02.06.2017 14:31:49
„Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план за застрояване (ПЗ) и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри по 17 обособени позиции".
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция №1: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“;
10 Обособена позиция №10: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” в урбанизираните територии на кварталите: „Борово-Велчевци“, „Хаджи Цонев мост“, „Чехлевци“ и „Радецки“, гр. Габрово;
11 Обособена позиция №11: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път II-11 „Мизия - Оряхово-Крушовене“, участък – обход на гр. Оряхово“;
12 Обособена позиция №12: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път II-86 „Пловдив- Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“
13 Обособена позиция №13: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Русе - Велико Търново“, участъци „Русе - Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+000 до км 76+200“;
14 Обособена позиция №14: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Хемус“, участък „Белокопитово - Каспичан“ от км 337+302 до км 342+200“;
15 Обособена позиция №15: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница“;
16 Обособена позиция №16: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи“;
17 Обособена позиция №17: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“;
2 Обособена позиция №2: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20“;
3 Обособена позиция №3: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, участък: Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849.41“;
4 Обособена позиция №4: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“);
5 Обособена позиция №5: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас” до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас" и локални платна“;
6 Обособена позиция №6: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Окончателно преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от път I-1 (Е-79), участък „Даскалово-Долна Диканя“ от км 287+450 до км 305+220“;
7 Обособена позиция №7: „Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път I-5 Обходен път на гр. Кърджали“
8 Обособена позиция №8: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Обход на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6“;
9 Обособена позиция №9: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Люлин" от км 0+000 до км 19+135.21 - теренно осигуряване с цел прилагане мероприятия за подобряване нарушени територии по трасето на обекта“
Ред за провеждане
02.06.2017 14:31:49
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.06.2017 14:31:49
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.06.2017 14:31:49
Покана № 53-00-3787 от 02.06.2017
02.06.2017 14:31:49
0.38 MB
Документация
02.06.2017 14:31:49
 
02.06.2017 14:31:49
0.05 MB
02.06.2017 14:31:49
0.06 MB
02.06.2017 14:31:49
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
02.06.2017 14:31:49
към 00044-2015-0032
към рамково споразумение № 53-00-11837/23.10.2015
Срок за получаване на офертите
02.06.2017 14:31:49
09.06.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.06.2017 12:25:16
 
28.06.2017 12:25:16
0.38 MB
28.06.2017 12:25:16
0.51 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.06.2017 12:25:16
63 от 28.06.2017
 
Договор No.Д-48/05.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
1
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №1: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89“;
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-48 от 05.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.36 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 6 900.00, 20.00, 8 280.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-51/12.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
10
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №10: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово” в урбанизираните територии на кварталите: „Борово-Велчевци“, „Хаджи Цонев мост“, „Чехлевци“ и „Радецки“, гр. Габрово;
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-51 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.36 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 23 000.00, 20.00, 27 600.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-52/05.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
11
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №11: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път II-11 „Мизия - Оряхово-Крушовене“, участък – обход на гр. Оряхово“;
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-52 от 05.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.36 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 4 600.00, 20.00, 5 520.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-42/01.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:23:06
12
Предмет на договора
13.09.2017 10:23:06
Обособена позиция №12: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път II-86 „Пловдив- Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“
Уведомление на АОП за сключен договор
13.09.2017 10:23:06
804456 от 11.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.22 MB
Договор тип
13.09.2017 10:23:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.09.2017 10:23:06
Д-42 от 01.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.35 MB
13.09.2017 10:23:06
0.05 MB
13.09.2017 10:23:06
0.05 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:23:06
BGN, 6 945.00, 20.00, 8 334.00
Срок за изпълнение
13.09.2017 10:23:06
 
30 календарни дни
Изпълнител
13.09.2017 10:23:06
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-41/01.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:23:06
13
Предмет на договора
13.09.2017 10:23:06
Обособена позиция №13: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Русе - Велико Търново“, участъци „Русе - Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+000 до км 76+200“;
Договор тип
13.09.2017 10:23:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
13.09.2017 10:23:06
804456 от 11.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.22 MB
Договор
13.09.2017 10:23:06
Д-41 от 01.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.35 MB
13.09.2017 10:23:06
0.06 MB
13.09.2017 10:23:06
0.05 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:23:06
BGN, 27 780.00, 20.00, 33 336.00
Срок за изпълнение
13.09.2017 10:23:06
 
30 календарни дни
Изпълнител
13.09.2017 10:23:06
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-35/23.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:36:24
14
Предмет на договора
29.08.2017 10:36:24
Обособена позиция №14: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Хемус“, участък „Белокопитово - Каспичан“ от км 337+302 до км 342+200“;
Договор тип
29.08.2017 10:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:36:24
Д-35 от 23.08.2017
29.08.2017 10:36:24
7.88 MB
29.08.2017 10:36:24
4.25 MB
29.08.2017 10:36:24
0.85 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:36:24
BGN, 4 650.00, 20.00, 5 580.00
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:36:24
 
30 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:36:24
Зенит Гео ЕООД
 
Договор No.Д-53/05.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
15
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №15: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево – с. Дамяница“;
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-53 от 05.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.36 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 13 800.00, 20.00, 16 560.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-54/05.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
16
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №16: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи“;
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-54 от 05.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.36 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 4 600.00, 20.00, 5 520.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-43/01.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:23:06
17
Предмет на договора
13.09.2017 10:23:06
Обособена позиция №17: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и кадастрални регистри за обект: „Път ІІ-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на Ямбол юг-ново“ от км 146+594.69 до км 148+890.35“;
Договор тип
13.09.2017 10:23:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
13.09.2017 10:23:06
804456 от 11.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.22 MB
Договор
13.09.2017 10:23:06
Д-43 от 01.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.35 MB
13.09.2017 10:23:06
0.06 MB
13.09.2017 10:23:06
0.05 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:23:06
BGN, 2 315.00, 20.00, 2 778.00
Срок за изпълнение
13.09.2017 10:23:06
 
30 календарни дни
Изпълнител
13.09.2017 10:23:06
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-44/01.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:23:06
2
Предмет на договора
13.09.2017 10:23:06
Обособена позиция №2: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от 1+000 до км 32+447.20“;
Договор тип
13.09.2017 10:23:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
13.09.2017 10:23:06
804456 от 11.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.22 MB
Договор
13.09.2017 10:23:06
Д-44 от 01.09.2017
13.09.2017 10:23:06
0.35 MB
13.09.2017 10:23:06
0.06 MB
13.09.2017 10:23:06
0.05 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:23:06
BGN, 27 780.00, 20.00, 33 336.00
Срок за изпълнение
13.09.2017 10:23:06
 
30 календарни дни
Изпълнител
13.09.2017 10:23:06
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
 
Договор No.Д-38/23.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:36:24
3
Предмет на договора
29.08.2017 10:36:24
Обособена позиция №3: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път І-9 Слънчев бряг – Бургас“, участък: Обход на гр. Поморие от км 217+000 до км 222+849.41“;
Договор тип
29.08.2017 10:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:36:24
Д-38 от 23.08.2017
29.08.2017 10:36:24
7.86 MB
29.08.2017 10:36:24
0.83 MB
29.08.2017 10:36:24
4.25 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:36:24
BGN, 9 300.00, 20.00, 11 160.00
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:36:24
 
30 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:36:24
Зенит Гео ЕООД
 
Договор No.Д-39/23.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:36:24
4
Предмет на договора
29.08.2017 10:36:24
Обособена позиция №4: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“);
Договор тип
29.08.2017 10:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:36:24
Д-39 от 23.08.2017
29.08.2017 10:36:24
7.92 MB
29.08.2017 10:36:24
0.86 MB
29.08.2017 10:36:24
4.25 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:36:24
BGN, 27 900.00, 20.00, 33 480.00
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:36:24
 
30 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:36:24
Зенит Гео ЕООД
 
Договор No.Д-37/23.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:36:24
5
Предмет на договора
29.08.2017 10:36:24
Обособена позиция №5: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път I-9 „Сарафово - Бургас” до км 493+550 на път I-6 „Ветрен - Бургас" и локални платна“;
Договор тип
29.08.2017 10:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:36:24
Д-37 от 23.08.2017
29.08.2017 10:36:24
7.89 MB
29.08.2017 10:36:24
0.85 MB
29.08.2017 10:36:24
4.25 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:36:24
BGN, 4 650.00, 20.00, 5 580.00
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:36:24
 
30 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:36:24
Зенит Гео ЕООД
 
Договор No.Д-40/23.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:36:24
6
Предмет на договора
29.08.2017 10:36:24
Обособена позиция №6: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Окончателно преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от път I-1 (Е-79), участък „Даскалово-Долна Диканя“ от км 287+450 до км 305+220“;
Договор тип
29.08.2017 10:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:36:24
Д-40 от 23.08.2017
29.08.2017 10:36:24
7.97 MB
29.08.2017 10:36:24
0.82 MB
29.08.2017 10:36:24
4.25 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:36:24
BGN, 23 250.00, 20.00, 27 900.00
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:36:24
 
30 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:36:24
Зенит-Гео ЕООД
 
Договор No.Д-49/05.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
7
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №7: „Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Път I-5 Обходен път на гр. Кърджали“
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-49 от 05.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.35 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 9 200.00, 20.00, 11 040.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-50/05.09.2017
Обособена позиция
14.09.2017 11:25:02
8
Предмет на договора
14.09.2017 11:25:02
Обособена позиция №8: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „Обход на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6“;
Договор тип
14.09.2017 11:25:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
14.09.2017 11:25:02
804765 от 12.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.26 MB
Договор
14.09.2017 11:25:02
Д-50 от 05.09.2017
14.09.2017 11:25:02
0.36 MB
14.09.2017 11:25:02
0.05 MB
14.09.2017 11:25:02
0.29 MB
Стойност на договора
14.09.2017 11:25:02
BGN, 6 900.00, 6 900.00
Срок за изпълнение
14.09.2017 11:25:02
 
30 календарни дни
Изпълнител
14.09.2017 11:25:02
Интерфейс-Петко Казанлъклиев ЕТ
 
Договор No.Д-36/23.08.2017
Обособена позиция
29.08.2017 10:36:24
9
Предмет на договора
29.08.2017 10:36:24
Обособена позиция №9: Изготвяне на проекти за изменение на Кадастрална карта и Кадастрални регистри за обект: „АМ „Люлин" от км 0+000 до км 19+135.21 - теренно осигуряване с цел прилагане мероприятия за подобряване нарушени територии по трасето на обекта“
Договор тип
29.08.2017 10:36:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2017 10:36:24
Д-36 от 23.08.2017
29.08.2017 10:36:24
7.96 MB
29.08.2017 10:36:24
0.84 MB
29.08.2017 10:36:24
4.25 MB
Стойност на договора
29.08.2017 10:36:24
BGN, 9 300.00, 20.00, 11 160.00
Срок за изпълнение
29.08.2017 10:36:24
 
30 дни
Изпълнител
29.08.2017 10:36:24
Зенит Гео ЕООД