ОП Ид.No
910
Обект на поръчката
08.06.2017 13:47:18
Услуга
Предмет на поръчката
08.06.2017 13:47:18
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост- административна сграда на ОПУ-Ямбол
Ред за провеждане
08.06.2017 13:47:18
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2017 13:47:18
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2017 13:47:18
Решение-3 от 05.06.2017
08.06.2017 13:47:18
2.7 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2017 13:47:18
от 05.06.2017
08.06.2017 13:47:18
4.31 MB
Документация
08.06.2017 13:47:18
 
08.06.2017 13:47:18
0.05 MB
Номер на преписка в АОП
08.06.2017 13:47:18
00044-2017-0027
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.06.2017 13:47:18
Протокол 1
25.07.2017 13:40:32
10.12 MB
12.09.2017 11:56:30
2.54 MB
12.09.2017 11:56:30
0.72 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.08.2017 12:54:38
 
Решение за класиране
12.09.2017 11:56:30
Решение 5 от 11.09.2017
Определяне на изпълнител в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Осъществяване на жива, невъоражена охрана на имоти- държавна собственост- административна сграда на ОПУ-Ямбол''.
 
Договор No.53-00-472/06.06.2019
Обособена позиция
26.10.2017 11:27:19
1
Предмет на договора
26.10.2017 11:27:19
Осъществяване на жива, невъоръжена охрана на имоти - държавна собственост- административна сграда на ОПУ-Ямбол
Допълнително споразумение
10.06.2019 13:17:41
53-00-472 от 06.06.2019
Допълнително споразумение
Договор
26.10.2017 11:27:19
53-00-472 от 06.06.2019
Договор за възлагане на обществена поръчка
Промени в условията на договора
10.06.2019 13:17:41
 
10.06.2019 13:35:56
1.5 MB
09.03.2020 11:58:46
2.62 MB
31.05.2021 14:38:55
2.3 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
26.10.2017 11:27:19
24-00-136 от 24.10.2017
Обявление за възложена поръчка
Стойност на договора
26.10.2017 11:27:19
BGN, 140 160.00, 20.00, 168 192.00
Срок за изпълнение
26.10.2017 11:27:19
 
48 месеца
Изпълнител
26.10.2017 11:27:19
123101358, Саламандър ООД
Дата на приключване
26.10.2017 11:27:19
23.10.2021
Състояние на договора
26.10.2017 11:27:19
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
26.10.2017 11:27:19
Изтичане срока на договора