ОП Ид.No
913
Обект на поръчката
11.09.2017 10:49:41
Строителство
Предмет на поръчката
11.09.2017 10:49:41
„Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“.
Източник на финансиране
11.09.2017 10:49:41
 
АПИ
Ред за провеждане
11.09.2017 10:49:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.09.2017 10:49:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
11.09.2017 10:49:41
96 от 07.09.2017
804112/07.09.2017 г.
11.09.2017 10:49:41
10.1 MB
Обявление/Публична покана
11.09.2017 10:49:41
от 07.09.2017
804114/07.09.2017 г.
11.09.2017 10:49:41
0.19 MB
Документация
11.09.2017 10:49:41
 
Номер на преписка в АОП
11.09.2017 10:49:41
00044-2017-0055
ССИ 20170831-00044-0014
Срок за получаване на офертите
11.09.2017 10:49:41
09.01.2018 17:30
Решение за промяна
28.09.2017 11:20:23
103 от 25.09.2017
806723/25.09.2017
Променена Документация
28.09.2017 11:20:23
 
Разяснения по документация за участие
03.10.2017 15:46:42
 
Разяснения по документация за участие
28.11.2017 15:59:39
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 28.11.2017 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу решение 96 от 07.09.2017 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
02.01.2018 12:26:47
822053/29.12.2017 г. - 141 от 29.12.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
11.09.2017 10:49:41
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.06.2018 14:46:34
53-00-5793 от 27.06.2018
На 02.07.2018 г. от 10:00 часа в зала 702 на VІІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.07.2018 13:58:50
 
17.07.2018 13:58:50
0.54 MB
17.07.2018 13:58:50
1.31 MB
17.07.2018 13:58:50
0.37 MB
17.07.2018 13:58:50
1.66 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.07.2018 13:58:50
98 от 17.07.2018
 
Договор No.РД-33-17/21.12.2018
Обособена позиция
08.01.2019 10:26:55
1
Предмет на договора
08.01.2019 10:26:55
„Изготвяне на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447.20 и етапни връзки“.
Договор тип
08.01.2019 10:26:55
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.01.2019 10:26:55
РД-33-17 от 21.12.2018
886632/07.01.2019
08.01.2019 10:26:55
2.15 MB
08.01.2019 10:26:55
0.71 MB
08.01.2019 10:26:55
0.09 MB
Стойност на договора
08.01.2019 10:26:55
BGN, 97 800 298.60, 20.00, 117 360 358.32
Срок за изпълнение
08.01.2019 10:26:55
 
910 дни
Изпълнител
08.01.2019 10:26:55
ГБС-Инфраструктурно строителство АД
Промени в условията на договора
08.01.2021 11:49:30