ОП Ид.No
915
Обект на поръчката
13.06.2017 12:54:02
Доставка
Предмет на поръчката
13.06.2017 12:54:02
Доставка на пътно - маркировъчна боя, разредител и светлоотразителни стъклени перли за нуждите на ОПУ Плевен и ОПУ Кърджали
Ред за провеждане
13.06.2017 12:54:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.06.2017 12:54:02
Открита процедура по ЗОП
Обявление/Публична покана
13.06.2017 12:54:02
Обявление от 09.06.2017
13.06.2017 14:42:52
8.36 MB
Решение за откриване на процедурата
13.06.2017 12:54:02
Решение №1 от 09.06.2017
Документация
13.06.2017 12:54:02
 
13.06.2017 14:57:19
0.08 MB
13.06.2017 14:59:38
0.01 MB
13.06.2017 15:22:00
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
13.06.2017 12:54:02
00044-2017-0029
Срок за получаване на офертите
13.06.2017 12:54:02
14.07.2017 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.07.2017 13:24:02
53-00-185 от 27.07.2017
Решение за класиране
16.08.2017 11:14:38
Решение №1 от 16.08.2017
16.08.2017 11:14:38
2.43 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.06.2017 12:54:02
 
19.07.2017 09:24:15
1.96 MB
19.07.2017 09:24:15
2.75 MB
16.08.2017 11:14:38
5.35 MB
16.08.2017 11:14:38
3.56 MB
16.08.2017 11:14:38
5.83 MB
 
Договор No.РД-37-2/18.09.2017
Обособена позиция
18.09.2017 17:12:12
1
Предмет на договора
18.09.2017 17:12:12
Доставка на пътно - маркировъчна боя, разредител и светлоотразителни стъклени перли за нуждите на ОПУ Плевен и ОПУ Кърджали
Договор
18.09.2017 17:12:12
РД-37-2 от 18.09.2017
18.09.2017 17:12:12
5.61 MB
18.09.2017 17:12:12
0.8 MB
Стойност на договора
18.09.2017 17:12:12
BGN, 242 944.00, 20.00, 291 532.80
Срок за изпълнение
18.09.2017 17:12:12
 
20 календарни дни
Изпълнител
18.09.2017 17:12:12
130570644, Битулайт ООД
Състояние на договора
18.09.2017 17:12:12
Изпълнен в срок