ОП Ид.No
916
Обект на поръчката
07.07.2017 11:59:06
Строителство
Предмет на поръчката
07.07.2017 11:59:06
„Определяне на изпълнител за строителството на 5 /пет/ обекта – Лот 19, Лот 20, Лот 21, Лот 22 и Лот 23 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции.
Източник на финансиране
07.07.2017 11:59:06
 
ОПРР 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 - Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“
2 Обособена позиция 2 - Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“
3 Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“
4 Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“
5 обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“
Ред за провеждане
07.07.2017 11:59:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.07.2017 11:59:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.07.2017 11:59:06
64 от 04.07.2017
794419/04.07.2017 г.
07.07.2017 11:59:06
0.3 MB
Обявление/Публична покана
07.07.2017 11:59:06
от 04.07.2017
794420/04.07.2017 г.
07.07.2017 11:59:06
0.26 MB
Документация
07.07.2017 11:59:06
 
Разяснения по документация за участие
07.07.2017 11:59:06
 
07.07.2017 11:59:06
247.65 MB
07.07.2017 11:59:06
236.66 MB
07.07.2017 11:59:06
277.03 MB
07.07.2017 11:59:06
227.14 MB
07.07.2017 11:59:06
281.06 MB
Разяснения по документация за участие
17.07.2017 15:16:58
 
17.07.2017 15:16:58
2.18 MB
Разяснения по документация за участие
17.07.2017 17:08:13
 
Решение за промяна
24.07.2017 10:52:18
797038/20.07.2017 - 74 от 20.07.2017
Променена Документация
24.07.2017 16:14:43
 
Разяснения по документация за участие
21.08.2017 17:02:08
 
Номер на преписка в АОП
07.07.2017 11:59:06
00044-2017-0034
Срок за получаване на офертите
07.07.2017 11:59:06
25.09.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.07.2017 11:59:06
 
11.12.2017 17:13:29
8.24 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.04.2018 16:45:06
53-00-3717 от 24.04.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.05.2018 16:56:14
 
16.05.2018 16:56:14
1.32 MB
16.05.2018 16:56:14
10.16 MB
16.05.2018 16:56:14
1.08 MB
16.05.2018 16:56:14
2.08 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.05.2018 16:56:14
52 от 16.05.2018
 
Договор No.РД-33-8/14.06.2018
Обособена позиция
18.06.2018 11:12:09
1
Предмет на договора
18.06.2018 11:12:09
Обособена позиция 1 - Лот 19 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 0+000 до км 15+220, с обща дължина 15.220 км, област Ст. Загора“
Договор тип
18.06.2018 11:12:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2018 11:12:09
РД-33-8 от 14.06.2018
851865/15.06.2018
18.06.2018 11:12:09
1.7 MB
18.06.2018 11:12:09
0.12 MB
18.06.2018 11:12:09
0.39 MB
18.06.2018 11:12:09
0.15 MB
Стойност на договора
18.06.2018 11:12:09
BGN, 9 935 623.62, 20.00, 11 922 748.34
Срок за изпълнение
18.06.2018 11:12:09
 
15 месеца
Изпълнител
18.06.2018 11:12:09
Пътища Пловдив АД
Дата на приключване
18.06.2018 11:12:09
 
981808/10.06.2020 г.
Промени в условията на договора
16.11.2018 14:36:45
Допълнително Споразумение 53-00-10861/15.11.2018 г.
 
Договор No.РД-33-9/21.06.2018
Обособена позиция
09.07.2018 10:17:06
2
Предмет на договора
09.07.2018 10:17:06
Обособена позиция 2 - Лот 20 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 15+220.00 до км 28+913.25 и от км 31+742.00 до км 33+364.30, с обща дължина 15.316 км, област Ст. Загора, област Хасково“
Договор тип
09.07.2018 10:17:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.07.2018 10:17:06
РД-33-9 от 21.06.2018
855452/04.07.2018
09.07.2018 10:17:06
2.78 MB
09.07.2018 10:17:06
0.16 MB
09.07.2018 10:17:06
0.62 MB
09.07.2018 10:17:06
0.13 MB
Стойност на договора
09.07.2018 10:17:06
BGN, 9 004 250.42, 20.00, 10 805 100.50
Срок за изпълнение
09.07.2018 10:17:06
 
15 месеца
Изпълнител
09.07.2018 10:17:06
АБ АД, Хасково
Дата на приключване
09.07.2018 10:17:06
 
981805/10.06.2020 г.
 
Договор No.РД-33-7/14.06.2018
Обособена позиция
18.06.2018 11:12:09
3
Предмет на договора
18.06.2018 11:12:09
Обособена позиция 3 - Лот 21 „Път IIІ-663 Чирпан - Симеоновград участък от км 34+600 до км 54+835.61, с обща дължина 20.236 км, област Хасково“
Договор тип
18.06.2018 11:12:09
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2018 11:12:09
РД-33-7 от 14.06.2018
851865/15.06.2018
18.06.2018 11:12:09
2.75 MB
18.06.2018 11:12:09
0.12 MB
18.06.2018 11:12:09
0.61 MB
18.06.2018 11:12:09
0.14 MB
Стойност на договора
18.06.2018 11:12:09
BGN, 10 822 672.09, 20.00, 12 987 206.51
Срок за изпълнение
18.06.2018 11:12:09
 
15 месеца
Изпълнител
18.06.2018 11:12:09
177214085, ДЗЗД АПП Пътища
Дата на приключване
18.06.2018 11:12:09
27.01.2020
980443/03.06.2020
Промени в условията на договора
19.12.2018 09:34:57
Допълнително Споразумение
 
Договор No.РД-33-10/09.07.2018
Обособена позиция
11.07.2018 10:27:34
4
Предмет на договора
11.07.2018 10:27:34
Обособена позиция 4 - Лот 22 „Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“
Договор тип
11.07.2018 10:27:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.07.2018 10:27:34
РД-33-10 от 09.07.2018
11.07.2018 10:27:34
1.7 MB
11.07.2018 10:27:34
0.25 MB
11.07.2018 10:27:34
0.13 MB
11.07.2018 10:27:34
0.22 MB
11.07.2018 10:27:34
0.13 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
11.07.2018 10:27:34
856388 от 10.07.2018
11.07.2018 10:27:34
0.2 MB
Стойност на договора
11.07.2018 10:27:34
BGN, 24 521 471.45, 20.00, 29 425 765.74
Срок за изпълнение
11.07.2018 10:27:34
 
15 месеца
Изпълнител
11.07.2018 10:27:34
Иса 2000 ЕООД
Дата на приключване
11.07.2018 10:27:34
19.03.2020
24-00-1019/09.06.2020
 
Договор No.РД-33-12/14.08.2018
Обособена позиция
17.08.2018 11:09:25
5
Предмет на договора
17.08.2018 11:09:25
обособена позиция 5 - Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, области Пловдив и Смолян“
Договор тип
17.08.2018 11:09:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.08.2018 11:09:25
РД-33-12 от 14.08.2018
17.08.2018 11:09:25
1.71 MB
17.08.2018 11:09:25
0.38 MB
17.08.2018 11:09:25
0.14 MB
17.08.2018 11:09:25
0.15 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
17.08.2018 11:09:25
862959 от 15.08.2018
Стойност на договора
17.08.2018 11:09:25
BGN, 18 981 163.45, 20.00, 22 777 396.14
Срок за изпълнение
17.08.2018 11:09:25
 
15 месеца
Изпълнител
17.08.2018 11:09:25
АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД
Дата на приключване
17.08.2018 11:09:25
18.03.2020
981446/09.06.2020