ОП Ид.No
917
Обект на поръчката
26.06.2017 16:50:17
Услуга
Предмет на поръчката
26.06.2017 16:50:17
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ-ОПУ-Русе
Ред за провеждане
26.06.2017 16:50:17
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
26.06.2017 16:50:17
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
26.06.2017 16:50:17
Решение-4 от 19.06.2017
26.06.2017 16:50:17
2.24 MB
Обявление/Публична покана
26.06.2017 16:50:17
24-00-117 от 19.06.2017
26.06.2017 16:50:17
5.4 MB
Номер на преписка в АОП
26.06.2017 16:50:17
00044-2017-0030
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.06.2017 16:50:17
Решение за прекратяване от 26.06.2017