ОП Ид.No
918
Обект на поръчката
02.08.2017 10:49:22
Строителство
Предмет на поръчката
02.08.2017 10:49:22
„Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 27 и Лот 28 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: ∙ Обособена позиция 1 – Лот 27 „Път IІ-62 Дупница – Клисура” от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“; ∙ Обособена позиция 2 – Лот 28 „Път IІ-62 Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 ∙ Обособена позиция 1 – Лот 27 „Път IІ-62 Дупница – Клисура” от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“;
2 ∙ Обособена позиция 2 – Лот 28 „Път IІ-62 Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“.
Ред за провеждане
02.08.2017 10:49:22
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
02.08.2017 10:49:22
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
02.08.2017 10:49:22
79 от 31.07.2017
798508/31.07.2017 г.
02.08.2017 10:49:22
9.89 MB
Обявление/Публична покана
02.08.2017 10:49:22
от 31.07.2017
798510/31.07.2017 г.
02.08.2017 10:49:22
0.21 MB
Документация
02.08.2017 10:49:22
 
02.08.2017 10:49:22
406.82 MB
02.08.2017 13:40:10
1.71 MB
02.08.2017 13:40:10
2.83 MB
02.08.2017 13:40:10
11.75 MB
Разяснения по документация за участие
02.08.2017 10:49:22
 
Разяснения по документация за участие
08.09.2017 16:22:30
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 08.09.2017 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу действия на Възложителя по процедурата с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Номер на преписка в АОП
02.08.2017 10:49:22
00044-2017-0040
Срок за получаване на офертите
02.08.2017 10:49:22
25.10.2017 17:30
Решение за промяна
20.10.2017 11:52:34
810606/18.10.2017 г. - 116 от 18.10.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.08.2017 10:49:22
 
06.12.2017 13:43:48
0.93 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.11.2018 14:41:59
53-00-10797 от 14.11.2018
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.12.2018 14:27:47
 
19.12.2018 14:27:47
4.66 MB
19.12.2018 14:27:47
0.4 MB
19.12.2018 14:27:47
0.66 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.12.2018 14:27:47
197 от 18.12.2018
 
Договор No.РД-33-4/16.04.2019
Обособена позиция
22.04.2019 10:46:13
1
Предмет на договора
22.04.2019 10:46:13
∙ Обособена позиция 1 – Лот 27 „Път IІ-62 Дупница – Клисура” от км 42+263.20 до км 59+071.66, с обща дължина 16,808.46 км, област Кюстендил“;
Договор тип
22.04.2019 10:46:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.04.2019 10:46:13
РД-33-4 от 16.04.2019
908229/19.04.2019 г.
22.04.2019 10:46:13
1.91 MB
22.04.2019 10:46:13
0.26 MB
22.04.2019 10:46:13
0.12 MB
Стойност на договора
22.04.2019 10:46:13
BGN, 8 923 180.12, 20.00, 10 707 816.14
Срок за изпълнение
22.04.2019 10:46:13
 
15 месеца
Изпълнител
22.04.2019 10:46:13
177350854, ОБЕДИНЕНИЕ КЛИСУРА 2017 (Растер Юг ООД и Автомагистрали Черно море АД)
Промени в условията на договора
20.05.2020 10:29:59
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
24.08.2021 13:55:52
24-00-1802 от 24.08.2021
1019273/24.08.2021г.
 
Договор No.РД-33-3/16.04.2019
Обособена позиция
22.04.2019 10:46:13
2
Предмет на договора
22.04.2019 10:46:13
∙ Обособена позиция 2 – Лот 28 „Път IІ-62 Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, с обща дължина 15.711 км, област София“.
Договор тип
22.04.2019 10:46:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.04.2019 10:46:13
РД-33-3 от 16.04.2019
908229/19.04.2019 г.
22.04.2019 10:46:13
2.11 MB
22.04.2019 10:46:13
0.15 MB
22.04.2019 10:46:13
0.12 MB
Стойност на договора
22.04.2019 10:46:13
BGN, 12 868 461.87, 20.00, 15 442 154.24
Срок за изпълнение
22.04.2019 10:46:13
 
15 месеца
Изпълнител
22.04.2019 10:46:13
177338389, ПЪТ ДУПНИЦА-САМОКОВ ДЗЗД (Галчев инженеринг ЕООД и Фармвил ЕАД)
Промени в условията на договора
26.05.2020 10:59:58
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
23.08.2021 14:50:49
24-00-1777 от 23.08.2021
1019169/23.08.2021г.