ОП Ид.No
919
Обект на поръчката
24.08.2017 13:52:47
Услуга
Предмет на поръчката
24.08.2017 13:52:47
Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект Автомагистрала "Струма" Лот 3.2"
Ред за провеждане
24.08.2017 13:52:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.08.2017 13:52:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.08.2017 13:52:47
86 от 22.08.2017
801824/22.08.2017
Обявление/Публична покана
24.08.2017 13:52:47
 
801837/22.08.2017
24.08.2017 13:52:47
0.73 MB
Документация
24.08.2017 13:52:47
 
24.08.2017 13:52:47
0.2 MB
24.08.2017 13:52:47
0.23 MB
24.08.2017 13:52:47
0.63 MB
Разяснения по документация за участие
24.08.2017 13:52:47
 
18.09.2017 16:15:05
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
24.08.2017 13:52:47
00044-2017-0044
Срок за получаване на офертите
24.08.2017 13:52:47
28.09.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.08.2017 13:52:47
 
10.11.2017 15:16:08
2.41 MB
10.11.2017 15:16:08
11.56 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.12.2017 10:11:29
53-00-10227 от 13.12.2017
На 18.12.2017 г., от 10.30 часа, в зала 701 на VII -ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.01.2018 13:25:34
 
10.01.2018 13:25:34
15.44 MB
10.01.2018 13:25:34
0.72 MB
10.01.2018 13:25:34
1.63 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.01.2018 13:25:34
3 от 10.01.2018
 
Договор No.Д-22/05.04.2018
Обособена позиция
11.04.2018 10:22:25
1
Предмет на договора
11.04.2018 10:22:25
Попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект Автомагистрала "Струма" Лот 3.2"
Договор тип
11.04.2018 10:22:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.04.2018 10:22:25
Д-22 от 05.04.2018
841257/10.04.2018
11.04.2018 10:22:25
1.19 MB
11.04.2018 10:22:25
2.74 MB
11.04.2018 10:22:25
0.73 MB
Стойност на договора
11.04.2018 10:22:25
BGN, 73 500.00, 20.00, 88 200.00
Срок за изпълнение
11.04.2018 10:22:25
 
190 дни
Изпълнител
11.04.2018 10:22:25
201991666, Армин Консулт ООД