ОП Ид.No
924
Обект на поръчката
11.09.2017 11:41:35
Строителство
Предмет на поръчката
11.09.2017 11:41:35
Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Източник на финансиране
11.09.2017 11:41:35
 
Механизъм за свързване на Европа
Ред за провеждане
11.09.2017 11:41:35
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
11.09.2017 11:41:35
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
09.10.2017 09:24:02
Становище на АОП за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ППЗОП във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП - М-126 от 06.10.2017
09.10.2017 09:24:02
0.28 MB
Решение за откриване на процедурата
11.09.2017 11:41:35
98 от 08.09.2017
804404/08.09.2017 г.
11.09.2017 11:41:35
0.33 MB
Обявление/Публична покана
11.09.2017 11:41:35
от 08.09.2017
804406/08.09.2017 г.
11.09.2017 11:41:35
0.19 MB
Документация
11.09.2017 11:41:35
 
Номер на преписка в АОП
11.09.2017 11:41:35
00044-2017-0057
ССИ 20170901-00044-0004
Срок за получаване на офертите
11.09.2017 11:41:35
08.01.2018 17:30
Решение за промяна
28.09.2017 11:10:36
104 от 25.09.2017
806724/25.09.2017 г.
Променена Документация
28.09.2017 11:10:36
 
Разяснения по документация за участие
03.10.2017 16:02:07
 
Разяснения по документация за участие
28.11.2017 15:58:13
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 28.11.2017 г. е подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията срещу решение 98 от 08.09.2017 г. на Възложителя по процедурата, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.) всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
02.01.2018 12:30:34
822051/29.12.2017 г. - 140 от 29.12.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
11.09.2017 11:41:35
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.06.2018 14:51:13
53-00-5791 от 27.06.2018
На 02.07.2018 г. от 14:00 часа в зала 702 на VІІ етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.07.2018 16:26:09
 
16.07.2018 16:26:09
0.5 MB
16.07.2018 16:26:09
1.74 MB
16.07.2018 16:26:09
2.17 MB
16.07.2018 17:06:29
4.01 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.07.2018 16:26:09
95 от 16.07.2018
 
Договор No.РД-32-4/16.11.2018
Обособена позиция
21.11.2018 10:38:12
1
Предмет на договора
21.11.2018 10:38:12
Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Договор тип
21.11.2018 10:38:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.11.2018 10:38:12
РД-32-4 от 16.11.2018
879088/19.11.2018 г.
21.11.2018 10:38:12
2.39 MB
21.11.2018 10:38:12
0.21 MB
21.11.2018 10:38:12
0.12 MB
Стойност на договора
21.11.2018 10:38:12
BGN, 137 491 883.28, 20.00, 164 990 259.94
Срок за изпълнение
21.11.2018 10:38:12
 
852 дни
Изпълнител
21.11.2018 10:38:12
177295169, Консорциум СТРАБАГ БПА ДЗЗД (Щрабаг ЕАД, СТРАБАГ Сп.з.о.о. и Битумина ГмбХ-България ЕООД)
Промени в условията на договора
30.10.2020 10:28:54
 
02.04.2021 10:44:23
0.36 MB
12.08.2022 14:16:01
0.37 MB
12.08.2022 14:16:01
0.36 MB