ОП Ид.No
928
Обект на поръчката
12.02.2018 13:05:41
Услуга
Предмет на поръчката
12.02.2018 13:05:41
Денонощна, невъоръжена, жива охрана на сградата на Централна администрация на Агенция "Пътна инфраструктура".
Ред за провеждане
12.02.2018 13:05:41
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.02.2018 13:05:41
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.02.2018 13:05:41
10 от 08.02.2018
829157/08.02.2018 г.
12.02.2018 13:05:41
0.26 MB
Обявление/Публична покана
12.02.2018 13:05:41
от 08.02.2018
829159/08.02.2018 г.
12.02.2018 13:05:41
0.2 MB
Документация
12.02.2018 13:05:41
 
Разяснения по документация за участие
12.02.2018 13:05:41
 
Номер на преписка в АОП
12.02.2018 13:05:41
00044-2018-0006
Срок за получаване на офертите
12.02.2018 13:05:41
19.03.2018 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.02.2018 13:05:41
 
17.05.2018 15:27:35
3.43 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.06.2018 17:05:55
53-00-5485 от 18.06.2018
Отваряне на цени на 21.06.2018 г. от 10:00 ч. в Зала 605 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.07.2018 16:48:04
 
04.07.2018 16:48:04
1.42 MB
04.07.2018 16:48:04
0.12 MB
04.07.2018 16:48:04
0.23 MB
Решение за определяне на изпълнител
04.07.2018 16:48:54
81 от 04.07.2018
 
Договор No.РД-37-31/07.08.2018
Обособена позиция
13.08.2018 13:57:49
1
Предмет на договора
13.08.2018 13:57:49
Денонощна, невъоръжена, жива охрана на сградата на Централна администрация на Агенция "Пътна инфраструктура".
Договор тип
13.08.2018 13:57:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.08.2018 13:57:49
РД-37-31 от 07.08.2018
862307/10.08.2018
13.08.2018 13:57:49
0.77 MB
13.08.2018 13:57:49
0.03 MB
13.08.2018 13:57:49
0.04 MB
Стойност на договора
13.08.2018 13:57:49
BGN, 216 000.00, 20.00, 259 200.00
Срок за изпълнение
13.08.2018 13:57:49
 
24 месеца
Изпълнител
13.08.2018 13:57:49
113546751, Саламандър-АСО ООД-Перник
Промени в условията на договора
08.04.2019 10:25:13