ОП Ид.No
930
Обект на поръчката
24.07.2017 13:59:11
Услуга
Предмет на поръчката
24.07.2017 13:59:11
Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград
Ред за провеждане
24.07.2017 13:59:11
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
24.07.2017 13:59:11
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.07.2017 13:59:11
1 от 21.07.2017
24.07.2017 13:59:11
9.72 MB
Обявление/Публична покана
24.07.2017 13:59:11
 
24.07.2017 13:59:11
24.29 MB
Документация
24.07.2017 13:59:11
 
Номер на преписка в АОП
24.07.2017 13:59:11
00044-2017-0039
Срок за получаване на офертите
24.07.2017 13:59:11
04.09.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.09.2017 09:28:29
Протокол № 1 от 05.09.2017
07.09.2017 09:28:29
0.02 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.09.2017 10:48:18
съобщение
13.09.2017 10:48:18
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2017 13:59:11
 
13.09.2017 10:48:18
0.01 MB
20.10.2017 09:14:18
4.87 MB
Решение за определяне на изпълнител
20.10.2017 09:14:18
Решение №2 от 14.09.2017
20.10.2017 09:14:18
2.09 MB
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
01.11.2017 13:06:15
1
Предмет на договора
01.11.2017 13:06:15
Осъществяване на охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Разград
Договор тип
01.11.2017 13:06:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.11.2017 13:06:15
от 01.11.2017
01.11.2017 13:06:15
0.05 MB
Стойност на договора
01.11.2017 13:06:15
BGN, 10 992.00, 20.00, 13 190.40
Срок за изпълнение
01.11.2017 13:06:15
 
24 месеца от датата на влизане в сила на договора
Изпълнител
01.11.2017 13:06:15
116584351, СОТ-Разград ООД
Състояние на договора
01.11.2017 13:06:15
В изпълнение