ОП Ид.No
933
Обект на поръчката
07.09.2017 10:48:14
Услуга
Предмет на поръчката
07.09.2017 10:48:14
„Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски работи и упражняване на авторски надзор по Обособени позиции: - Обособена позиция 1: Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)“, от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна; - Обособена позиция 2: Укрепване на свлачище на републикански път I-8 „Хасково – Свиленград“ в участъка от км 371+680 до км 371+880“
Източник на финансиране
07.09.2017 10:48:14
 
ОПОС 2014-2020
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 - Обособена позиция 1: Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)“, от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна;
2 - Обособена позиция 2: Укрепване на свлачище на републикански път I-8 „Хасково – Свиленград“ в участъка от км 371+680 до км 371+880“
Ред за провеждане
07.09.2017 10:48:14
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
07.09.2017 10:48:14
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
07.09.2017 10:48:14
95 от 05.09.2017
803969/05.09.2017 г.
07.09.2017 10:48:14
0.3 MB
Обявление/Публична покана
07.09.2017 10:48:14
от 05.09.2017
803970/05.09.2017 г.
07.09.2017 10:48:14
0.19 MB
Документация
07.09.2017 10:48:14
 
Номер на преписка в АОП
07.09.2017 10:48:14
00044-2017-0054
Срок за получаване на офертите
07.09.2017 10:48:14
06.11.2017 17:30
Разяснения по документация за участие
24.10.2017 16:28:53
 
24.10.2017 16:28:53
0.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.09.2017 10:48:14
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.02.2018 12:13:08
53-00-1069 от 05.02.2018
На 08.02.2018 г., от 11.00 часа, в зала 701 на VII - ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.04.2018 14:37:55
 
19.04.2018 14:37:55
0.99 MB
19.04.2018 14:37:55
0.35 MB
19.04.2018 14:37:55
2.69 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.04.2018 14:37:55
40 от 19.04.2018
 
Договор No.РД-32-3/28.09.2018
Обособена позиция
03.10.2018 10:38:48
1
Предмет на договора
03.10.2018 10:38:48
- Обособена позиция 1: Укрепване на свлачище на републикански път I-4 /Е-772/ „Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен)“, от км 84+795 до км 84+905 и откоса от южната му страна;
Договор тип
03.10.2018 10:38:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
03.10.2018 10:38:48
РД-32-3 от 28.09.2018
03.10.2018 10:38:48
1.06 MB
03.10.2018 10:38:48
0.2 MB
03.10.2018 10:38:48
0.05 MB
03.10.2018 10:38:48
0.2 MB
Стойност на договора
03.10.2018 10:38:48
BGN, 50 500.00, 20.00, 60 600.00
Срок за изпълнение
03.10.2018 10:38:48
 
Срок на действие до изпълнението на всички поети от страните задължения по Договора (срок ППР-40 дни)
Изпълнител
03.10.2018 10:38:48
ДЗЗД Геотехника-Пътпроект 2000 (Геотехника-АБС ООД и Пътпроект 2000 ООД)
 
Договор No.РД-37-34/22.08.2018
Обособена позиция
27.08.2018 11:01:59
2
Предмет на договора
27.08.2018 11:01:59
- Обособена позиция 2: Укрепване на свлачище на републикански път I-8 „Хасково – Свиленград“ в участъка от км 371+680 до км 371+880“
Договор тип
27.08.2018 11:01:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2018 11:01:59
РД-37-34 от 22.08.2018
864328/24.08.2018
27.08.2018 11:01:59
1.75 MB
27.08.2018 11:01:59
0.08 MB
27.08.2018 11:01:59
0.05 MB
Стойност на договора
27.08.2018 11:01:59
BGN, 69 899.00, 20.00, 83 878.80
Срок за изпълнение
27.08.2018 11:01:59
 
40 дни
Изпълнител
27.08.2018 11:01:59
Пътпроект ЕООД