ОП Ид.No
934
Обект на поръчката
04.09.2017 10:28:47
Услуга
Предмет на поръчката
04.09.2017 10:28:47
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга - строителен надзор на обект: Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III – 8611 „Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000“.
Ред за провеждане
04.09.2017 10:28:47
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.09.2017 10:28:47
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.09.2017 10:28:47
91 от 31.08.2017
803274/31.08.2017 г.
04.09.2017 10:28:47
0.4 MB
Обявление/Публична покана
04.09.2017 10:28:47
от 31.08.2017
803275/31.08.2017 г.
04.09.2017 10:28:47
0.18 MB
Документация
04.09.2017 10:28:47
 
Номер на преписка в АОП
04.09.2017 10:28:47
00044-2017-0048
Срок за получаване на офертите
04.09.2017 10:28:47
16.10.2017 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.02.2018 15:58:45
 
01.02.2018 15:58:45
1.81 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.05.2018 14:58:57
53-00-4093 от 08.05.2018
На 14.05.2018 г., от 11:00 часа, в зала 701 на VII - ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.07.2018 14:57:02
 
11.07.2018 14:57:02
0.56 MB
11.07.2018 14:57:02
0.35 MB
11.07.2018 14:57:02
0.5 MB
11.07.2018 14:57:02
0.27 MB
Решение за класиране
11.07.2018 14:57:02
88 от 11.07.2018
11.07.2018 14:57:02
0.16 MB
 
Договор No.РД-34-1/24.08.2018
Обособена позиция
29.08.2018 10:21:14
1
Предмет на договора
29.08.2018 10:21:14
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга - строителен надзор на обект: Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект: Път III – 8611 „Белица – Загражден“ от км 10+430 до км 18+000“.
Договор тип
29.08.2018 10:21:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.08.2018 10:21:14
РД-34-1 от 24.08.2018
864563/27.08.2018
29.08.2018 10:21:14
1.2 MB
29.08.2018 10:21:14
0.15 MB
29.08.2018 10:21:14
0.12 MB
Стойност на договора
29.08.2018 10:21:14
BGN, 30 280.00, 20.00, 36 336.00
Срок за изпълнение
29.08.2018 10:21:14
 
345 дни
Изпълнител
29.08.2018 10:21:14
200775103, План Инвест Пловдив ЕООД