ОП Ид.No
936
Обект на поръчката
09.08.2017 12:56:11
Услуга
Предмет на поръчката
09.08.2017 12:56:11
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пазарджик
Ред за провеждане
09.08.2017 12:56:11
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
09.08.2017 12:56:11
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
09.08.2017 12:56:11
1 от 08.08.2017
Обявление/Публична покана
09.08.2017 12:56:11
от 08.08.2017
Документация
09.08.2017 12:56:11
 
Разяснения по документация за участие
09.08.2017 12:56:11
 
07.09.2017 14:43:49
0.08 MB
Номер на преписка в АОП
09.08.2017 12:56:11
00044-2017-0042
Срок за получаване на офертите
09.08.2017 12:56:11
14.09.2017 17:00
Решение за класиране
01.03.2018 11:57:13
 
01.03.2018 11:57:13
7.23 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.08.2017 12:56:11
 
01.03.2018 11:57:13
17.75 MB
01.03.2018 11:57:13
17.71 MB
01.03.2018 11:57:13
21.99 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.02.2018 16:10:44
 
 
Договор No.Д-2/30.03.2018
Обособена позиция
17.04.2018 08:53:48
1
Предмет на договора
17.04.2018 08:53:48
Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана и охрана със сигнално – охранителна техника (СОТ) на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Пазарджик
Договор тип
17.04.2018 08:53:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Допълнително споразумение
08.04.2019 15:51:32
Д-2 от 30.03.2018
Договор
17.04.2018 08:53:48
Д-2 от 30.03.2018
17.04.2018 08:53:48
0.92 MB
Стойност на договора
17.04.2018 08:53:48
BGN, 244 032.00, 20.00, 292 838.40
Срок за изпълнение
17.04.2018 08:53:48
31.03.2019
Изпълнител
17.04.2018 08:53:48
Саламандър-АСО ООД, гр.Перник
Дата на приключване
17.04.2018 08:53:48
31.03.2019
Състояние на договора
17.04.2018 08:53:48
В изпълнение