ОП Ид.No
937
Обект на поръчката
25.09.2017 10:29:34
Строителство
Предмет на поръчката
25.09.2017 10:29:34
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС - Чепеларе и кантон с. Момчиловци, находящи се на територията на ОПУ - Смолян“
Източник на финансиране
25.09.2017 10:29:34
 
бюджет на АПИ
Ред за провеждане
25.09.2017 10:29:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.09.2017 10:29:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.09.2017 10:29:34
Решение № 1 от 21.09.2017
ID на документа 806326
Обявление/Публична покана
25.09.2017 10:29:34
Обявление изх.№ 24-00-190 от 21.09.2017
ID на документа 806329
Документация
25.09.2017 10:29:34
Документация с приложенията към нея
Номер на преписка в АОП
25.09.2017 10:29:34
00044-2017-0067
Срок за получаване на офертите
25.09.2017 10:29:34
01.11.2017 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.11.2017 14:59:13
Протокол № 2 от заседание на комисия назначена със Заповед № РД-11-62/01.11.2017 г. на Директора на ОПУ - Смолян - Протокол № 2 от 01.11.2017
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.11.2017 16:49:29
Протокол № 3 от заседание на комисия назначена със Заповед № РД-11-62/01.11.2017 г. на Директора на ОПУ - Смолян - Протокол № 3 от 07.11.2017
07.11.2017 16:49:29
1.33 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.11.2017 09:40:01
Протокол № 3 от 07.11.2017
Ценовите оферти ще бъдат отворени на 10.11.2017г. от 14:00 часа в Залата на ОПУ - Смолян, гр.Смолян, бул.България № 79
08.11.2017 09:40:01
1.33 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.11.2017 16:07:01
Протокол № 4 от заседание на комисия назначена със Заповед № РД-11-62/01.11.2017 г. на Директора на ОПУ - Смолян - Протокол № 4 от 10.11.2017
10.11.2017 16:07:01
0.78 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.11.2017 09:24:09
Окончателен доклад за работата на комисията - Доклад на комисията от 13.11.2017
Решение за класиране
15.11.2017 17:31:03
Решение № 2 от 15.11.2017
Решение № 2 за класиране и избор на изпълнител
 
Договор No.Договор за изпълнение /28.11.2017
Допълнително споразумение
29.11.2017 13:19:48
Договор за изпълнение от 28.11.2017
Обособена позиция
29.11.2017 13:19:48
1
Предмет на договора
29.11.2017 13:19:48
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС - Чепеларе и кантон с. Момчиловци, находящи се на територията на ОПУ - Смолян“
Договор тип
29.11.2017 13:19:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.11.2017 13:19:48
Договор за изпълнение от 28.11.2017
29.11.2017 13:19:48
2.85 MB
29.11.2017 13:19:48
10.39 MB
Стойност на договора
29.11.2017 13:19:48
BGN, 14 861.48, 20.00, 17 833.78
Срок за изпълнение
29.11.2017 13:19:48
 
30 календарни дни
Изпълнител
29.11.2017 13:19:48
Инвестстрой ЕООД - гр Смолян
Дата на приключване
29.11.2017 13:19:48
20.12.2017
Състояние на договора
29.11.2017 13:19:48
Изпълнен в срок
Допълнителна информация по Мониторинг
29.11.2017 13:19:48
Обявление за приключване на договора